CNC İşleme Merkezi Nedir?

CNC İşleme Merkezi, Bilgisayar Nümerik Kontrol (CNC) teknolojisi kullanarak metal, plastik, ahşap ve diğer malzemeleri kesme, delme, frezeleme ve tornalama gibi çeşitli işlemlerle şekillendirebilen otomatik makinalardır. CNC işleme merkezleri, programlanabilir kontrol sistemleri sayesinde, yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlikte parçalar üretebilirler. Bu makineler, karmaşık geometrilere sahip parçaların üretiminde, seri üretimde ve prototipleme çalışmalarında sıklıkla kullanılırlar.

Özellikleri

  • Yüksek Hassasiyet: CNC işleme merkezleri, programlanan ölçülere göre milimetrenin küçük bir bölümü kadar hassasiyetle işleme yapabilir.
  • Çok Eksenli İşleme: Bu makineler, genellikle 3, 4 veya 5 eksenli olabilirler, bu da onların karmaşık şekilleri ve geometrileri işleyebilmelerini sağlar.
  • Otomasyon: CNC işleme merkezleri, minimum insan müdahalesi ile çalışabilir ve uzun süreli operasyonlarda bile tutarlı kalite sağlar.
  • Esneklik: Farklı kesici aletler ve takımlar kullanarak, çok çeşitli işleme işlerini tek bir makinede yapabilirler.

Çeşitleri

  • Dikey İşleme Merkezleri (VMC): Kesici alet dikey olarak hareket eder. Genellikle daha basit parçaların işlenmesi için tercih edilir.
  • Yatay İşleme Merkezleri (HMC): Kesici alet yatay olarak hareket eder ve genellikle çip kaldırma oranı daha yüksek olan işlerde avantaj sağlar.
  • 5 Eksenli CNC İşleme Merkezleri: Eş zamanlı olarak 5 farklı eksende hareket edebilirler, bu da onları karmaşık parçaların üretimi için ideal kılar.

CNC işleme merkezlerinin periyodik kontrol ve muayenesi, makinenin uzun vadeli performansını korumak, işleme hassasiyetini sürdürmek ve işyerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için hayati öneme sahiptir. Bu süreç, makinenin mekanik bileşenlerinin, kontrol sistemlerinin ve güvenlik donanımlarının düzenli olarak incelenmesini içerir. Düzenli bakım ve denetimler, olası arızaların ve iş kazalarının önlenmesine yardımcı olur, aynı zamanda makine verimliliğini ve üretim kalitesini artırır. Bu nedenle, CNC işleme merkezlerinin periyodik kontrolü, işletmelerin operasyonel verimliliğini ve çalışanlarının güvenliğini korumaları açısından büyük önem taşır.

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrol Yönetmeliği

CNC işleme merkezi periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrol Süresi Nedir? Ne Sıklıkla Yapılır?

CNC işleme merkezi periyodik kontrol/muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, CNC işleme merkezi periyodik kontrolleri 12 ayda bir yapılmalıdır.

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene Kuruluşu olan Prosafety; CNC işleme merkezi periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

CNC işleme merkezi periyodik kontrolleri, yetkili olan makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrolünü Kimler Yapmaya Yetkilidir?

4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir.

17 Haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir.

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrol Formu ve Raporu Nedir?

CNC işleme merkezi periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir.

Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan CNC işleme merkezi periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar UYGUNDUR ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir.

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrolü/Muayenesini Yaptırmak Zorunlu mu?

CNC işleme merkezi ekipmanlarının kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; CNC işleme merkezi periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde, İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunan ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde;

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrolünü Yaptırmamanın Cezası Nedir?

İlgili kanunun 10. Maddesi gereğince “10/4: Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak” fiili nedeniyle; CNC işleme merkezi periyodik kontrolünü yaptırmamanın cezası, çalışan sayısına göre en az 18.452 TL ve en çok 55.356 TL olarak uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi hükümlerince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

2024 yılı itibariyle işyerinde kullanılan ekipmanlar için gerekli kontrolleri yapmayan işverenlere, çalışan sayısı ve tehlike düzeyine bağlı olarak değişen idari para cezaları uygulanmaktadır.

1-10 çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 18.452 TL, tehlikeli işyerleri için 23.065 TL, çok tehlikeli işyerleri için 27.678 TL ceza verilmektedir.

10-49 çalışanı olan işyerleri için ise; az tehlikeli sınıf 18.452 TL, tehlikeli sınıf 27.678 TL, çok tehlikeli sınıf 36.904 TL ceza ödemektedirler.

50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için cezalar; az tehlikeli sınıf için 27.678 TL, tehlikeli sınıf için 36.904 TL, çok tehlikeli sınıf için 55.356 TL‘dir.

Çalışan SayısıAz TehlikeliTehlikeliÇok Tehlikeli
1-10 çalışan18.452 TL23.065 TL27.678 TL
10-49 çalışan18.452 TL27.678 TL36.904 TL
50 ve üzeri çalışan27.678 TL36.904 TL55.356 TL

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrolü Yaptırma Sorumluluğu Kime Aittir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre CNC işleme merkezi periyodik kontrolünü yaptırma sorumluluğu İşverene aittir.

İlgili yönetmelikte “İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için işveren gerekli tüm tedbirleri alır” maddesi bulunmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları, işverenlere öneri ve tavsiyeleri vermekle yükümlüdür.

CNC İşleme Merkezi Bakımı Kimler Tarafından Hangi Sıklıkla Yapılabilir?

CNC işleme merkezi ekipmanlarının periyodik bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

Periyodik kontrol/muayene ve periyodik bakım farklı hizmetlerdir. A tipi periyodik muayene kuruluşlarından, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle çelişmesi sebebiyle bakım hizmeti alınamaz ve teklif edilemez. Muayene kuruluşu yalnızca CNC işleme merkezi test, muayene ve kontrollerini yapmak ve bunları raporlamakla yükümlüdür. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Firmamız tüm periyodik kontrol aşamalarını gerçekleştirdikten sonra sonuçlarını sizlere raporlayıp sunmaktadır.

CNC İşleme Merkezi Periyodik Kontrolü Standardı Nedir?

CNC işleme merkezi periyodik kontrolleri, yönetmelikte yer alan TS EN 16090-1 standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.