İş Güvenliği Hizmeti almakla yükümlü olan işyerlerinin bulundukları ortam koşullarının ne tür tehlikeler taşıdığını bilmeleri büyük önem arz etmektedir. İş güvenliği Uzmanı ve iş yeri hekiminin her yıl düzenlemiş olduğu yıllık değerlendirme raporlarınca ortam ölçümü konusundaki bilgileri girerek iş yerinin bulunduğu genel durumun analizi sağlanır. İş Güvenliği Uzmanı ve diğer yetkili personellerce tehlike sınıfına göre hazırlanan risk analizleriyle işyeri ortam ölçümlerinin sonuçları bu analizlerin iyileştirilmesinde ve oluşabilecek tehlikelerin azaltılmasında büyük rol oynar. Bu açıdan bakıldığında işyeri ortam ölçümlerinin sağlanması çalışma koşullarında meydana gelebilecek değişikliklerde oluşabilecek risk faktörlerinin değişmesi sebebiyle risk analizi girdilerinin tekrarı gerekir.

Çalışan personellerin maruz kaldığı gürültü, toz, yetersiz aydınlatma, termal konfor baskısı vb. faktörlerle çalışmalarını yürütümleri sürecinde iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek sorunlar oluşturmaya başlamıştır. İşveren açısından kısa vadede iş gücü kayıpları, uzun vadede maddi ve manevi tazminat yükümlülükleriyle karşılarına çıkmasına sebep olmaktadır. Çalışanların uygun çalışma koşullarında olup olmadığının bilinebilmesi için maruz kalınan koşulların işveren ve çalışan personel eşliğinde karar verilmesi gerekir.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin etkili sistematik ve devamlı olarak yürütülebilmesi için dokümantasyon sisteminin kurulması yasal bir zorunluluktur. Bu açıdan ortam ölçümleri veya kişisel maruziyet ölçümlerinin dökümante edilmesi, ölçülebilir büyüklerin teşhis edilerek karar verilmesinde iç ortam ölçümleri iş veriminde artışı sağlamada; çalışan motivasyonu katılımı arttırmada; işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak rahat güvenli bir ortamda çalışma zemini hazırlar.

Makine ve teçhizatlarının ve personel sayısının değişen organizasyonel bir yapı oluşturması halinde oluşabilecek risk biçimleri ve tarzlarının benzer durumlara göre mukayese yapılması işletme güvenliğini sınırını çizmektedir.

İş güvenliği ölçümü planlamasında mevcut durumun analiz edilmesi ölçüm metotlarının belirlenmesi çıkabilecek uygulama sonuçlarının takip edilerek risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilerek faaliyet planları izlenir ve takip edilir. Bir isg ölçüm parametresi ile özetleyecek olursak sıcak bir çevrede çalışan personelin ısı baskısı altında dikkat ve motivasyonunun düştüğü gözlemlendiğinde çalışanın çalışma yükü hesap edilerek uygun sıcaklık değerlerinin ne olduğunun iş sağlığı ve güvenliği ölçüm raporu ile belirlenir.