Ekipnet Nedir?

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla 1 Kasım 2017 de kullanıma açılmıştır. Ekipnet giriş için tıklayın: Ekipnet Giriş

Bu doküman, iş ekipmanlarının periyodik kontrol bildirimlerini gerçekleştirecek yetkili kişilerin sisteme e-Devlet üzerinden giriş yaparak kayıt işlemlerini tamamlamasını içermektedir. Ekipnet Kullanma Klavuzu

İş Ekipmanı Kontrolörü Geçici Kayıt Numarası

İş ekipmanları kontrolör takip sistemi ile periyodik kontrol bildirimlerini gerçekleştirecek yetkili kişi kayıt numaraları ile takibinin yapılması ve işverenlerin periyodik kontrol hizmeti aldıkları kişi ve kurumların yetkinliğini doğrulaması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Periyodik Muayene kaldırma ve iletme ekipmanları basınçlı kap hava tankı vb iş ekipmanlarının muayenesi anlamına gelirken, periyodik kontrol, elektrik tesisatının topraklama ölçümlerinin, akümülatör, transformatörlerin kontrollerinin yapılması anlamını taşımaktadır.

Ekipnet kayıt programı ile iş ekipmanı kontrolörü takip programında pilot uygulama gerçekleştirebilecek yerlerde 1 Kasım 2018 tarihi tamamlanıncaya kadar hazırlanacak periyodik kontrol ve periyodik muayene raporlarında geçici kayıt numarası zorunluluğu aranmaz. Bu tarihe kadar iş ekipmanı kontrolörüne ait raporda geçici kayıt numarası bulundurulması isteğe bağlıdır ve herhangi zorunluluk yoktur.

Ekipnet İş Ekipmanları Kontrolör Kaydı Nasıl Yapılır? Ekipnet Kayıt & Ekipnet Sistemi

İş Ekipmanları yönetmeliğinin belirttiği meslek gruplarında mezun olan kişilerin e devlet sistemi üzerinden girişi sağlanmalıdır. Kayıtlı elektronik posta adresi olarak adlandırılan kep adresi ilgili kurumlardan daha önceden alınması gerekir. Kep adresi TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı dan online başvuru yapılarak alınır.

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kayıt yaptırma ve eğitim almaya ilişkin zorunluluk sadece pilot olarak belirlenen Eskişehir ve Kırıkkale illerinde başlamıştır. Bu uygulama Kasım 2018 de son bulacaktır. Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği illerde hazırlanan periyodik kontrol raporlarında geçici kayıt numarası yeterli sayılır.

Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği iller haricinde hazırlanan periyodik kontrol raporlarında kayıt numarası veya geçici kayıt numarası zorunluluğu aranmaz.

Ekipnet Nasıl Kullanılır?

İş Ekipmanları Kontrolörü Başvuru Süreci

İş Ekipmanları Kontrolörü Elektrik Grubu ve Makine Grubu

İş Ekipmanları Kontrolörü, Elektrik grubu ve Makine grubu vb. unvanlar altında listelenmekte olup İş Ekipmanları Yönetmeliğince belirlenen meslek grupları dahilinde oluşturulmuştur. Mezun durumunda yetkilendirilecek kişiler için YÖK-SİS sistemi ile ekipnet portalında e-devlet sistemi ile bağlanarak bilgilerin otomatik olarak çıkması sağlanmakta olup istenirse eğitim bilgileri kayıt yapacak yetkili mezun durumunda olan kişilerin mezun olunan okul, mezuniyet puanı vb. girilmesi ile oluşturulabilir.

Verilen bilgilerin doğruluğu taahhüt ile onaylanarak iş ekipmanları kayıt takip programı olan https://isekipman.csgb.gov.tr/ adresi ile gerçekleştirilir.

İş Ekipmanları Akreditasyonu ve İş Ekipmanları TSE Hizmet Yeterliliği

İş Ekipmanları kontrolörü olacak personellerin yetkisi dahilinde sorumlu olduğu İş Ekipmanları ilgili yönetmeliğin kapsadığı açıklama kısmında; yazan standartlar doğrultusunda kontrol ve muayene işlemlerinin yapılmasını kapsar. Kullanılması gereken cihazların özellikleri kalibrasyon durumları vb. özel konular yetki verilen ölçüm; A tipi Turkak Akreditasyonuna sahip veya TSE hizmet yeterliliğine sahip firmaların hizmet numaraları Ekipnet’e kayıt yapılarak işlem yapılır.

İş Ekipmanı kontrolörü görev yetki ve sorumlulukları

İş Ekipmanı kontrolörü görev yetki ve sorumlulukları nezdinde hazırlaması gereken iş ekipmanları periyodik kontrol raporlarında; hizmet verilen işyerine ait genel bilgiler (adres, unvan vb.), periyodik kontrole tabi ekipmanın tipi adı ,cinsi modeli seri numarası , konumu ve kullanım amacı; Periyodik kontrol metodu ( ilgili standart ve/veya yönetmelik); tespit ve değerlendirme sonucu elde edilen değerlerin belirlenmiş standartlar ve/veya yönetmeliklere uygun olup olmadığı açıkça ifade edilir.

Uygun olmaması halinde ölçüm hizmeti alan firma tarafından ilgili ekipman için firma; Kalite Yönetimi veya buna bağlı birimler tarafından düzeltici faaliyet açılarak iş ekipmanın kullanım dışı bırakılarak noksanlığın giderilmesi istenir. Ayrıca bu durum risk değerlendirme raporlarını hazırlayacak ekip tarafından riskin esaslı bir risk veya acil giderilmesi istenen bir işin durdurulmasına gerek duyulup duyulmayacağı belirlenerek eksik giderildikten sonra; ayrıca İş Ekipmanı Periyodik kontrol hizmeti ve/veya periyodik muayene hizmeti alma çalışmasına karar verilir.

periyodik-kontrol-zorunlu-mudur

İş Ekipmanları Kontrolünde Eğitim Zorunluluğu Var mı?

İş Ekipmanları Kontrolü yapacak yetkili kişilerin periyodik kontrol raporlarında geçici yetkili kişi numarası bilgisini bulundurması sadece pilot bölgelerde yönetmelikçe değişiklik olmadığı sürece 01 Kasım 2018 tarihine kadar yeterlidir. Bu tarihten sonra yapılacak raporlarda eğitim alma sürecini almış personel tarafından ilgili pilot illerde rapor hazırlanması yeterli olacaktır.

Pilot illerde yapılan iş ekipmanı periyodik kontrollerinin tamamlanmasından sonra diğer tüm iller için 01 kasım 2018 tarihinden itibaren 01 Kasım 2020 tarihine kadar olan süreçte ise; İş Ekipmanları Kontrolü yapacak yetkili kişilerin periyodik kontrol raporlarında eğitim almaksızın geçici yetkili kişi numarası bilgisini bulundurması yeterli sayılacaktır. 01 Kasım 2020 tarihinden sonra yapılacak periyodik kontrol raporlarında ise İş Ekipmanları Kontrolörü geçici kayıt numarasını edinmiş personelin; TSE veya diğer protokol yapılan eğitim kurumlarından alacağı eğitimini tamamlamış olması koşuluyla kalıcı olarak kayıtlı yetkili kişi numarası alarak rapor hazırlanması beklenir.

TSE Hizmet Yeterliliği veya TÜRKAK Akreditasyonuna Sahip Olması Gerekli mi?

Çalışma Sosyal Güvelik Bakanlığınca periyodik kontrol ve/veya periyodik muayeneye tabi ekipmanların; neler ve kimler tarafından hangi standartlara göre yapılacağının tespit işlemleri tamamlanıncaya kadar bu şart Geçici 4. Maddeye göre aranmaz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 Ekim 2017 Pazar

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr