Emisyon Ölçümü

Çevre mevzuatı dahilinde, Emisyon Ölçümü fosil yakıt ve türevlerinin yanmasıyla birleştirme, ayrışma, buharlaşma türevi işlemlerden geçerek maddelerin yığılması, ayrışması, ulaştırması gibi mekanik işlemler neticesinde bir tesisten açığa çıkan havaya karışarak yayılan hava kirleticilerini ifade etmektedir.

Emisyon ölçümü ile ilgili kuruluşların, tesislerin yaydığı kirlilik miktarı miktarı kullanılan fosil yakıtlar belirlenmektedir. Havayı kirleten gaz ve partiküllerin tespiti için emisyon ölçümü ile tespit edilebilir  gerekli yönetmeliklere uygun olup olmadığı değerlendirilir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yer almayan sanayi ve enerji üretim tesisleri için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hüküm ve esasları uygulanır. Aynı zamanda baca ile çevreye yayılan atık gazların ölçümlerini içermektedir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan esas ve sınır değerlere ilişkin değerlendirme yapılırken tesislerin maksimum kurulu kapasitesi dikkate alınması gerekmektedir. Tesis içi PM10 ölçümleri SKHKK Yönetmeliği Ek-1 b’de belirtilen esaslara göre, tesis etki alanındaki PM10 ölçümleri ise SKHKK Yönetmeliği Hava Kalitesi Modelleme Raporuna göre belirtilen alanlarda Ek-2 belirtilen esaslara göre yapılır. Şayet mevzu bahis şikayet konusu olan bir sanayi tesisi var ise, bulunduğu ilin Valiliğine (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) veya Bakanlığa ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne şikayetin iletilmesi gereklidir. Şikayet edilen tesis, Birinci basamak olarak Çevre Mevzuatına göre yerinde incelenmesi gerçekleşme ve çevre iznine tabi olup olmadığına, izni bulunup bulunmadığına, Mevzuatta yer alan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı teftiş edilir.

Ortam hava kirleticilerin başlıcaları karbonmonoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (N0x), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküller maddeler (APM) ve kurşun (Pb) olarak sıralayabiliriz. Bunlara ek olarak polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve asit aerosolleri türevleri toksinleride son dönemlerde  önemi artmaktadır. Buna paralel olarak insan maruziyetinin yanında çevre kirliliği düşünüldüğünde kirletici konsantrasyonlarının yani yoğunluğunun seviyesi, kirlilik zaman aralıkları mekânlarda ölçülmeli ve yapılan bu ölçümlerin kalitesi bilinmelidir.

Emisyon Ölçümü Yapan Firmalar

Emisyon ölçümü yapmak için Çevre ve Orman Bakanlığından Çevre Analizleri Yeterlilik ve Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almak gerekmektedir.Bu belgeye sahip olan kamu yada özel kuruluşlar emisyon ölçümü yapabilirler. Aynı zamanda emisyon ölçümü yapan firmanın tecrübesi ve referanslarıda önemlidir. Emisyon ölçümü yaptırırken firmanın uzmanlığına ve ekipmanlarının standartlara uygun olmasına dikkat ediniz.

Tesis Etki Alanı İçerisindeki İmisyon Ölçümü İnceleme Alanlarında Uzun ve Kısa Vadeli Hava Kalitesi Ölçümleri

Ortam Havasında Toz (pm10) Ölçümleri

Ortam Havasında Çöken Toz Ölçümleri

Emisyon Ölçümü
Emisyon Ölçümü

Bundan dolayı için  yaptıracak olanlar emisyon ölçümü yapan firmalar arasından seçim yaparken bu standartlara uygun olan ve gerekli cihaz ekipmanları bulunan firma tercih edilmelidir.

 • Bacagazı Emisyon Ölçümü (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2)
 • Halojen (HCl, HBr, HF, Cl2) numune alma
 • Dioksin ve Furan ( PCDD/PCDF) numune alma
 • Formaldehit numune alma
 • Siyanür (HCN) numune alma
 • H2SO4, SO3, SO2 numune alma

Elektrokimyasal hücre metodu yönetimi ile yanma gazları tayini ( O2, CO, CO2, SO2, NO, NO2, NOx )

 • İzokinetik örnekleme ve gravimetrik toz tayini,
 • Pitot tüpü ile hız tayini,
 • Dijital ve gravimetrik nem tayini,
 • Termoclup ile sıcaklık tayini
 • Renk karşılaştırılması metoduna göre İslilik ölçümleri
 • Uçucu Organik Madde (VOCs) numune alma
 • Ağır Metal ( Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Ag, Tl, Zn parametleri numune alma

– Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi

– İslilik Ölçümleri

– Bacagazı yanma verimliliğinin tespiti

– Gaz ve tozların kütlesel debi hesaplarının yapılması

– Baca gazı sıcaklık ölçümleri

– Yoğuşma noktasının (dew point) belirlenmesi

– Baca gazı nem yüzdesinin belirlenmesi

– Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi

– Toz emisyonunda özel maddelerin, ağır metallerin belirlenmesi

– Baca gazı yoğunluğunun belirlenmesi

– Baca gazı hız profilinin belirlenmesi

– Baca gazı debisinin tespiti

– Asgari baca yüksekliklerinin hesaplanması

– Filtre performans testlerinin yapılması

Görüş, öneri ve talepleriniz için [email protected] adresine mail atabilir veya sabit telefon hatlarından uzman arkadaşlarımıza bilgi alabilirsiniz.