Prosafety İş Sağlığı ve Güvenliği laboratuvarı, Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrol ve muayenesini profesyonel teknik donanım ve ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir. Periyodik kontrol sonrasında uygunsuz durumlar, eksiklikleri teknik donanımsal arızalar rapor haline getirilerek tarafınıza sunulmaktadır.


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

İlgili yönetmeliğin tamamını incelemek için tıklayın


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrol Süresi Nedir? Ne Sıklıkla Yapılır?

Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrol / muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır.


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene Kuruluşu olan Prosafety; Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolleri, yetkili olan makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrolünü Kimler Yapmaya Yetkilidir?

4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir.

17 Haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir.


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrol Formu ve Raporu Nedir?

Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir.

Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda;  eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar UYGUNDUR ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir.

Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrol formu örneği için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrolü/Muayenesini Yaptırmak Zorunlu mu?

Endüstriyel Raf ve Kapılar ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde, İş Ekipmanlarının  kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunan ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde;

Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrolünü Yaptırmamanın Cezası Nedir?

İlgili kanunun 10. Maddesi gereğince “10/4: Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak” fiili nedeniyle; Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolünü yaptırmamanın cezası, çalışan sayısına göre en az 3.836 TL ve en çok 11.508 TL olarak uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi hükümlerince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrolü Yaptırma Sorumluluğu Kime Aittir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolünü yaptırma sorumluluğu İşverene aittir.

İlgili yönetmelikte “İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için işveren gerekli tüm tedbirleri alır” maddesi bulunmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları, işverenlere öneri ve tavsiyeleri vermekle yükümlüdür.


Endüstriyel Raf ve Kapılar Bakımı Kimler Tarafından Hangi Sıklıkla Yapılabilir?

Endüstriyel Raf ve Kapılar ekipmanlarının periyodik bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

Periyodik kontrol/muayene ve periyodik bakım farklı hizmetlerdir. A tipi periyodik muayene kuruluşlarından, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle çelişmesi sebebiyle bakım hizmeti alınamaz ve teklif edilemez. Muayene kuruluşu yalnızca Endüstriyel Raf ve Kapılar test, muayene ve kontrollerini yapmak ve bunları raporlamakla yükümlüdür. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.


Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

  • İzin verilen ağırlıkta yükleme durumu kontrol edilir.
  • Hasarlı veya eksik yapısal elemanın varlığı gözlemlenir
  • Yapısal kontroller yapılır.
  • Ayak deformasyonu, çerçeve eksen açıklığı, çapraz-yatay bağlantı deformasyonu, ayak koruyucu deformasyonu, eksik cıvata ve somun varlığı kontrol edilir.
  • Çerçeve bariyeri deformasyonları gözle kontrolü yapılır.
  • Kirişlerde deformasyon ve eksen kaçıklarına bakılır.
  • Palet/döşeme destek çubuğu deformasyonu kontrol edilir.
  • Yapısal olarak korozyon kontrolü yapılır.
  • Traverslerde izin verilen sehim oranı kontrolü yapılır.

Endüstriyel Raf ve Kapılar Periyodik Kontrol Standardı Nedir?

Endüstriyel Raf ve Kapılar’ın  periyodik kontrolü yönetmelikte yer alan TS EN 15635  standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.