enerji-verimliligi-ve-enerji-tasarrufu

Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu

Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu, Isı miktarı eğer sönümlenmediği takdirde yüzeyde aşırı ısınmaya sebep olabilir. Motorların mevcut karakteristikleri üzerinde yakın bir inceleme yapacak olursak, farklı üreticiler tarafından üretilen motorların verimlerinde yaygın bir değişiklik olduğunu belirleriz. Bazı üreticiler tarafından üretilen bazı standart motorların başka üreticilerin sahip olduğu yüksek verimli motorlara kıyasla daha yüksek verime sahip olduğunu görmek de ilginçtir. Bundan dolayı, Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu sağlayan işletmelerde çalışan yetkili personelin yeni bir motor siparişi vermeden önce ve herhangi bir katalogda motor seçmek yerine bazı önemli noktaları kontrol etmesinde fayda vardır.

Enerji Verimliliğinin Avantajları

Son yıllarda geliştirilen yüksek verimli motorların maliyetleri standart motorlara göre % 15 – 25 daha pahalı olmakla birlikte, çoğu zaman işletme maliyetlerinin düşük olmaları nedeni ile bu fark kısa bir sürede geri kazanılır, Bu motorların sargılarında kullanılan bakır iletkenin kesitinin arttırılması ile primer l2R kayıpları düşürülebilir. Demir göbek kayıpları akı yoğunluğunun azalmasıyla, genellikle stator göbeğinin boynunun arttırılması ile sınırlanabilir. Bunun yanında bu kayıplar levha kalınlığının azalması ve kaliteli alaşım kullanılarak da azaltılabilir. Ayrıca yüksek verimli motorlarda azalan kayıplar nedeniyle, açığa çıkan ısının dışarıya verilmesi ihtiyacı azalır. Standart bir motorun yüksek verimli motor ile değiştirilmesi durumunda tasarruf edilecek enerji aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanabilir.

enerji-verimliligi-ve-enerji-tasarrufu
Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu

Enerji Tasarrufu – Toplam Nominal Güç x ÇS x YO x (1/n standadı -1/n yüksek verimli)

ÇS: çalışma süresi

YO: yükleme oranı (fiili yükün tam yüke oranı)

n standart- standart tip motor verimi

ti yüksek verimli: yüksek verimli tip motor verimi

Hesaplanan enerji tüketimi miktarıyla elde edilebilecek para tasarrufu

Para tasarrufu = Enerji tasarrufu x Enerjinin birim fiyatı denklemiyle hesaplanır.

Bazı sanayi tesislerinde mevcut ihtiyaçtan daha büyük güçte elektrik motoru satın alındığı görülür. Bunun nedeni gelecekte ihtiyacın büyüyecek olma ihtimalidir. Sonuçta alınan motor zamanın hemen hemen tamamında kısmi yükte çalışmak durumunda kalır. Motorun verimi tam yükte maksimum iken kısmi yüklerde düşüş gösterir. Dolayısıyla harcanan elektrik ve enerji verimliliği bakımından, daha küçük bir motorun kullanılması ve motorun zamanın büyük bölümünde tam yükte çalıştırılmasıyla önemli ölçüde azaltılabilir.

Enerji Verimliliği Derneği

Enerji Verimliliği Derneği bir sivil toplum örgütü olarak teşekkül edilmiştir. Öncelikli amacı enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, ayrıca bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak ve sonuçlarını kamu kuruluşları ve vatandaşlar ile paylaşarak verimliliği arttırmaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hedefi

Enerji Bakanlığı, Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir.