Gürültü, genellikle istenmeyen veya rahatsız edici olarak algılanan ses olarak tanımlanır. Maddelerin titreşimi sonucu oluşan ve havayolu ile kulağımıza ulaşan ses dalgaları, beyinde işitme duyusu olarak algılanır. Fakat her ses, gürültü olarak kabul edilmez. Gürültü kavramı subjektif olup, sesin rahatsızlık verici, istenmeyen veya zararlı olup olmadığına dair kişisel algıya bağlıdır.

Gürültü, sesin yoğunluğu (desibel – dB olarak ölçülür), frekansı (Hertz – Hz olarak ölçülür) ve süresi gibi özellikleriyle tanımlanır

Sesin fiziksel bir fenomen olarak tanımından yola çıkarak, gürültüyü, insanların sağlığını, rahatını veya iş verimliliğini olumsuz etkileyen, genellikle istenmeyen sesler olarak özetleyebiliriz. Gürültü, çevresel ve iş yeri bağlamında önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aşırı gürültü maruziyeti, işitme kaybından stres, uyku bozuklukları, kalp hastalıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği perspektifinden bakıldığında, gürültü sadece fiziksel rahatsızlıklara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda iş yerinde iletişimi zorlaştırarak, dikkat dağıtıcı bir etken olarak iş kazaları riskini de artırabilir. Bu nedenle, iş yerlerinde gürültü kontrolü ve yönetimi, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için hayati önem taşır.

Gürültü Çeşitleri Nelerdir?

Gürültü, kaynağına, oluş şekline ve etkilerine göre çeşitlendirilebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından bu çeşitlilik, gürültünün kaynaklarını anlamak ve kontrol etmek için önemlidir. Aşağıda, gürültü çeşitleri ve bunlara örnekler verilmiştir:

Fiziksel Gürültü

Fiziksel gürültü, çevresel koşullardan veya iş yerindeki ekipman ve araçların kullanımından kaynaklanır. Genellikle ölçülebilir ve somut kaynaklara sahiptir.

Örnekler: Makine çalışması, trafik gürültüsü, inşaat alanlarından gelen gürültüler.

Arı Gürültü (White Noise)

Tüm frekanslarda eşit yoğunlukta ses dalgaları içerir. Bazı durumlarda diğer gürültüleri maskelemek için kullanılır.

Örnekler: Fan sesi, klima sesi.

Kararlı ve Kararsız Gürültü

Kararlı Gürültü: Sabit seviyede devam eden gürültü (örneğin, çalışan bir motorun sesi).

Kararsız Gürültü: Seviyesi sürekli değişen gürültü (örneğin, geçici trafik sesleri).

Doğal Gürültüler

Doğal olaylardan kaynaklanan gürültülerdir.

Örnekler: Şimşek çakması, rüzgar, yağmur sesi.

Endüstriyel Gürültü

Üretim süreçleri sırasında oluşan ve genellikle yüksek seviyelerde olan gürültüdür.

Örnekler: Fabrikalardan ve üretim tesislerinden gelen gürültü.

Bu çeşitlilik, gürültü yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında önemli bir yere sahiptir. Her türün kendine özgü müdahale ve kontrol yöntemleri bulunur, bu nedenle gürültü kaynağının doğru şekilde tanımlanması gereklidir.

İletişimde Gürültü Çeşitleri

İletişimde gürültü, mesajın alıcıya doğru veya etkili bir şekilde ulaşmamasına neden olan her türlü engeli ifade eder. Bu, sözdizimsel gürültünün yanı sıra semantik gürültü (kelimelerin veya ifadelerin yanlış anlaşılması) ve psikolojik gürültü (önyargılar, stereotipler gibi zihinsel engeller) gibi çeşitler içerir.

 • Sözdizimsel (Sentaksik) Gürültü: Sözdizimsel gürültü, iletişimdeki anlam kaybına veya yanlış anlamalara yol açan dil ve gramer hatalarından kaynaklanır. Bu, yazılı veya sözlü iletişimdeki yanlış kelime seçimi, dilbilgisi hataları veya anlatım bozuklukları ile ortaya çıkabilir.
 • Semantik Gürültü: Semantik gürültü, iletişim sürecinde mesajın anlamı üzerindeki yanlış anlamalardan veya kavramsal yanlış yorumlamalardan kaynaklanan bir engeldir. Kelimelerin, ifadelerin veya sembollerin alıcı tarafından gönderenin niyet ettiği şekilde anlaşılmaması durumunda ortaya çıkar. Semantik gürültü, farklı kültürel arka planlara sahip bireyler arasındaki iletişimde, aynı kelimenin veya ifadenin farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıması nedeniyle sıkça karşılaşılan bir sorundur.
 • Ruhsal (Psikolojik) Gürültü: Ruhsal gürültü, bireyin zihnindeki dikkat dağıtıcı düşünceler, korkular, endişeler ve önyargılar gibi psikolojik faktörlerden kaynaklanır.
 • Sosyolojik Gürültü: Sosyolojik gürültü, toplumsal normlar, değerler ve beklentiler nedeniyle iletişimde meydana gelen engelleri içerir. Grup dinamikleri, sosyal statü farklılıkları ve kültürel farklılıklar sosyolojik gürültü örnekleri arasındadır.

Gürültünün Sınıflandırılması

Gürültü, çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma, gürültünün kaynağı, yayılma biçimi, etkileri ve diğer özellikleri temel alınarak yapılır. İş sağlığı ve güvenliği perspektifinden, gürültüyü anlamak ve yönetmek için bu sınıflandırmalar önemlidir. Aşağıda, gürültünün yaygın sınıflandırmaları ve özellikleri açıklanmıştır:

1. Zamanına Göre Gürültü Sınıflandırması

 • Kararlı (Sabit) Gürültü: Gürültü seviyesi zaman içinde önemli ölçüde değişmeyen gürültülerdir. Örneğin, çalışan bir fanın sürekli gürültüsü.
 • Kararsız Gürültü: Gürültü seviyesinde zaman içinde önemli değişiklikler olan gürültülerdir. Örneğin, değişken hızda çalışan makinelerin ürettiği gürültü.
 • Dalgalı Gürültü: Gürültü seviyesinin zaman içinde düzenli olarak artıp azaldığı gürültülerdir.
 • Kesikli Gürültü: Gürültü seviyesinin zaman içinde aniden artıp azaldığı gürültülerdir. Örneğin, aralıklı olarak çalışan bir pres makinesi.
 • Anlık (Darbeli) Gürültü: Kısa süreli, yüksek şiddetteki gürültülerdir. Örneğin, çekiç darbeleri veya patlamalar.

2. Frekansına Göre Gürültü Sınıflandırması

 • Düşük Frekanslı Gürültü: Genellikle 500 Hz altındaki frekanslardaki gürültülerdir. Binaların yapısından kolayca geçebilir ve uzun mesafelere yayılabilir.
 • Orta Frekanslı Gürültü: İnsan kulağının en hassas olduğu 500 Hz ile 2000 Hz arasındaki gürültülerdir.
 • Yüksek Frekanslı Gürültü: 2000 Hz üzerindeki frekanslardaki gürültülerdir. Yüksek frekanslı ses dalgaları genellikle daha kısa mesafelere yayılır ve engeller tarafından daha kolay engellenir.

3. Kaynağına Göre Gürültü Sınıflandırması

 • Doğal Gürültü: Doğal çevreden kaynaklanan gürültülerdir (rüzgar, şimşek, yağmur vb.).
 • Endüstriyel Gürültü: Üretim süreçleri, makineler ve ekipmanlar gibi sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan gürültülerdir.
 • İnsan Kaynaklı Gürültü: İnsan aktiviteleri sonucu oluşan gürültülerdir (konuşma, müzik, trafik vb.).

4. Etkisine Göre Gürültü Sınıflandırması

 • İşitme Zararına Neden Olan Gürültü: İşitme kaybına veya işitme zorluklarına neden olan gürültüler.
 • Rahatsız Edici Gürültü: İşitme sağlığını tehdit etmese de, konforu azaltan ve stres, uykusuzluk gibi olumsuz etkilere neden olan gürültüler.

Bu sınıflandırmalar, gürültü kontrolü ve yönetimi stratejilerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için önemli bir temel sağlar. Her bir gürültü türü için özelleştirilmiş önlemlerin alınması, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasında kritik rol oynar.

Gürültüye Maruz Kalmanın Etkileri

Yüksek gürültüye maruz kalmanın etkileri, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. İş sağlığı ve güvenliği açısından, gürültünün olumsuz etkilerini anlamak, uygun koruyucu önlemlerin alınmasını ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlar. Yüksek gürültüye uzun süre maruz kalmanın temel etkileri şunlardır:

Fiziksel Etkiler

 • İşitme Kaybı: En yaygın ve bilinen etkidir. Sürekli yüksek gürültüye maruz kalmak, iç kulağın hassas kıl hücrelerine zarar vererek kalıcı işitme kaybına neden olabilir. İşitme kaybı, başlangıçta yüksek frekanstaki sesleri duyma zorluğu olarak ortaya çıkar ve zamanla kötüleşebilir.
 • Tinnitus (Kulak Çınlaması): Sürekli veya aralıklı kulak çınlaması şeklinde kendini gösterir ve genellikle işitme kaybı ile birlikte ortaya çıkar.
 • Hipertansiyon ve Kalp Hastalıkları: Yüksek gürültü seviyeleri, stres tepkisine neden olarak kan basıncında ve kalp hızında artışa yol açabilir, bu durum da uzun vadede kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilir.
 • Uyku Bozuklukları: Yüksek gürültü, uyku kalitesini düşürür, uykuya dalma süresini uzatır ve geceleyin uyandırabilir, bu da gündüz yorgunluğuna ve performans düşüklüğüne neden olur.

Psikolojik Etkiler

 • Stres: Yüksek gürültü seviyeleri, stres hormonu seviyelerinde artışa neden olarak bireylerde artan stres seviyelerine yol açabilir.
 • Anksiyete: Sürekli gürültü maruziyeti, anksiyete ve endişe düzeylerinin yükselmesine neden olabilir.
 • Konsantrasyon ve Performans Düşüklüğü: Yüksek gürültü, dikkat dağınıklığına neden olarak bilişsel performansı olumsuz etkileyebilir ve hataların artmasına yol açabilir.
 • İletişim Zorlukları: Gürültülü ortamlarda iletişim kurmak zorlaşır, bu da iş yerinde yanlış anlaşılmaların ve kazaların artmasına neden olabilir.

Toplumsal ve Çalışma Ortamı Etkileri

 • İş Tatmini Azalması: Gürültülü bir çalışma ortamı, çalışanların iş tatminini ve genel refahını olumsuz etkiler.
 • İşten Ayrılma Oranlarında Artış: Yüksek gürültü seviyeleri, çalışma koşullarından memnuniyetsizliği artırarak, işten ayrılma oranlarını yükseltebilir.

Yüksek gürültüye maruz kalmanın etkileri, bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, iş yerlerinde gürültü seviyelerini düzenleyen yasal sınırlamalar ve etkin gürültü kontrol önlemleri hayati önem taşır. Gürültü maruziyetini azaltmak için kişisel koruyucu donanımların kullanılması, gürültüyü kaynağında kontrol etme ve düzenli sağlık kontrolleri gibi önlemler alınmalıdır.

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr