6331 sayılı iş sağılığı ve güvenliği kapsamınca personel çalıştıran tüm işyerlerinin iş güvenliği hizmeti bulundurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu hizmet kapsamınca işyeri tehlike sınıflarına göre tehlikeli ve çok tehlikeli olarak nitelendirilen işyerleri 2014 yılı itibariyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesine başlamışlardır. Bahse konu olan isg denetimleri çalışanın maruz kalabileceği her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenlerin yaratacağı tehlikelerin azaltılmasını veya yok edilmesini sağladığı bilinmektedir. İsg denetimleri kapsamında iş güvenliği uzmanı işyeri hekiminin görevlendirilmesi hususunda işyerinde çalışan sayısına göre kısmi veya tam süreli uzman/hekim görevlendirme ya da bakanlıkça yetkilendirilen özel kurumlardan hizmet almayı beraberinde getirmiştir. İşyerlerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklar riski önleyici tedbirler uygulamalarıyla yeni risklerin belirlendiği hallerde sürekli iyileştirmelerin sağlanmasıyla ve risk değerlendirmesi ile iş güvenliği tespit öneri defterlerine yazılacak dokümantasyonlar ile alınması gereken tedbir ve öneriler büyük oranda riskleri kaynağında yok etmeye çalışacak; ikame yönetimine göre tehlike olan bir durum ve davranışı daha az tehlikeli olanla değişmesini sağlayacak; toplu korunma önlemlerinin önemini ortaya çıkaracak mühendislik önlemlerinin uygulanmasına yardımcı olacak aynı zamanda personeller için farklı ergonomik yaklaşımlardan yararlanmış olacaktır. İsg denetimleri mevcut tehlikeleri arttıran her olay veya durum için olasılık, maruz kalma sıklığı ve meydana gelebilecek zararın şiddeti konularının bir bileşkesi olarak açığa çıkaracaktır. İsg hizmetleri kapsamında çalışanların görev yetki sorumları ile hareket etmemelerinden ötürü oluşabilecek iş kazası risklerini azaltmak üzere çalıştırılan makine ve çalışan personellerin uyması gereken talimatlar ve prosedürlerin oluşturulması gereklidir. Kimin nerede ve nasıl çalışacağı talimatlar ile uygulanmakta olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilen eğitimler ile güvenli davranışlar içerisinde çalışılmasının nasıl sağlanacağı uygulanmış olacaktır.

Emniyetsiz çalışma koşullarını oluşturan işyeri ortamlarının tespit edilebilmesi ve önlemlerin alınmasında iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri büyük önem kazanmaktadır. Dikkatsiz davranışların oluşturduğu hatalara karşı çalışanın davranışsal odaklı hataların arkasında fiziksel kimyasal ve biyolojik etkenlerin olup olmadığının belirlenebilmesi için kişisel ölçüm maruziyetlerinin çalışanda yaptığı etki hijyen ölçümleri kapsamında değerlendirilmelidir.