İş sağlığı ve güvenliği ölçümleri ile çalışma ortamına bulunan tehlike kaynaklarında oluşan ve bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkacak tehlikelerin belirlenmesi ve kayda alınması için personelin ilgili tehlikelerden ne şekilde etkilenebilecekleri ne kadar maruz kaldıkları kişisel maruziyet ölçümleri ile ölçülmektedir. İşyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi sonucunda tesisat yapısı göz önünde bulundurarak uygunsuz aydınlatma koşullarının ve yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler ile toz oluşumuna sebep olacak faktörlerin ölçümünde kişisel toz ölçümleri çalışanların solunabilir toz maruziyet sınırlarının hangi oranda bulunduklarının ölçümlemek mümkündür. İşletmedeki prosesin yürütümü kullanılan maddeler, makine ve ekipman ile araç ve gereçlerden kaynakla bilecek uygunsuz tasarımlar sonucu maruz kalınan tehlikeler ortam ölçümlerinin tehlikelere alınması gereken önlemlere rehber olmaktadır. Bir örnekle ifade etmek gerekirse çalışanın uygunsuz termal konfor ortamında çalıştığı düşünülürse ve çalışanın önlem olarak lokal bir ısıtıcı kullanarak çalıştığını farz edersek termal konfor standartlarınca heterojen ortam olarak koşullar altında ayak bileği- karın-baş seviyelerinden ayrıca ölçüm alınarak maruz kalınan ısıl baskının metabolik çalışma indeksine göre tayin edilmesi konularını kapsamaktadır.

Makine ve ekipman kullanımlarında topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenlerini oluşturan risk faktörlerinde topraklama ölçümleri büyük önem arz etmektedir. İşyerlerinde yangın koruma özelliği bulunan kaçak akım rölesi kullanımlarını sağlanması ve her yıl düzgün çalışıp çalışmadığının periyodik olarak denetlenmesidir. Yine çalışana zarar verebilecek makine gövde topraklaması bulunmayan işletmelerde çalışana zarar verebilecek yüksek akımlara karşı kaçak akım koruma rölelerinin ana panoya yapılması ve kontrollerinin her yıl düzenli olarak raporlanması ve kayıt altına alınması alınması gerekmektedir.

İşyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler aydınlatma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini bilinebilmesi için yapılacak aydınlatma ölçümlerinin sonuçlarının bilinerek iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

İşyeri ortam ölçümleri yapılmamış bir işletmede tehlikelerin hangi boyutta olabileceği veya iyileştirme gerekip gerekmediğinin ön koşuludur. Çalışanların kişisel maruziyet seviyelerinin belirlemek amacıyla nitelik ve niceliklerini gerekli bütün kontrol, ölçüm ve incelemeler hijyen ölçümüyle yapılır.

Risklerin analiz edilerek derecelendirmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla iş güvenliği ölçüm çalışmaları düzeltici önleyici faaliyetler kapsamında değerlendirilebilir.