İçindekiler

İş hijyenisti, işçilerin sağlığını korumak ve iş yerlerindeki güvenlik standartlarını iyileştirmek için çalışan bir profesyoneldir. Bu uzmanlar, çalışanların maruz kaldığı çevresel faktörlerin analizini yapar, risk değerlendirmesi gerçekleştirir ve sağlık sorunlarını önlemeye yönelik çözüm yolları önerir. İş hijyenistlerinin temel amacı, çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini minimuma indirmektir.

İş hijyenistleri, çalışanların ve çalışma ortamlarının sağlığını koruma ve sürdürülebilirlik çalışmalarında iki temel öge üzerinde yoğunlaşır: Birincisi, işçilerin kendileri; ikincisi ise onların çalışma ortamlarıdır. Bu profesyoneller, çalışma koşullarını detaylı bir şekilde inceleyerek, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini azaltacak önlemleri belirler.

Çalışma ortamlarındaki çeşitli tehlikeler, iş hijyenistleri tarafından dikkatlice incelenir. Bu tehlikeler kimyasal, biyolojik, fiziksel veya ergonomik olabilir. İş hijyenistleri, bu tehlikeleri tanımlamak, maruziyeti değerlendirmek ve kontrol stratejileri geliştirmek için kapsamlı bir bilgi birikimine ve teknik becerilere sahiptir. Bu sayede, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunurlar.

İş hijyenistleri ayrıca, işçileri ve iş yerleri yöneticilerini sağlık ve güvenlik konularında eğitir, uygun koruyucu ekipmanların kullanımını teşvik eder ve çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik politikalarının uygulanmasını sağlar. Bu şekilde, iş hijyenistleri, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarının sürekli olarak geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

İş Hijyenistinin Rolü ve Sorumlulukları

İş hijyenistinin rolü, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve bu riskleri minimize etmek için uygun önlemleri önermektir. İşçilerin ve iş yerlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla, iş hijyenistleri aşağıdaki temel rolleri ve sorumlulukları yerine getirir:

 1. Risk Değerlendirme ve Analizi: İş hijyenistleri, iş yerinde bulunan kimyasal, fiziksel, biyolojik ve ergonomik risk faktörlerini tanımlar. Çalışanların bu tehlikelere maruz kalma düzeylerini değerlendirir ve analiz eder.
 2. İş Hijyeni Programının Hazırlanması ve Yürütülmesi: İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerini azaltacak bir iş hijyeni programı geliştirir ve bu programın uygulanmasını sağlar. Bu program, risk değerlendirme, izleme, eğitim ve acil durum prosedürlerini kapsar.
 3. Çalışma Ortamının İncelenmesi: İş hijyenistleri, çalışma ortamlarını düzenli olarak inceleyerek potansiyel tehlikeleri ve sağlık risklerini belirler. Bu incelemeler, ortam ölçümleri yapmak ve çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için gerçekleştirilir.
 4. Önleyici ve Kontrol Stratejilerinin Belirlenmesi: İş hijyenistleri, riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için etkili önleme ve kontrol stratejileri geliştirir. Bu stratejiler, mühendislik kontrolleri, idari kontroller ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımını içerebilir.
 5. Eğitim ve Bilinçlendirme: Çalışanlara ve yöneticilere, sağlık ve güvenlik riskleri, uygun koruma yöntemleri ve acil durum prosedürleri hakkında eğitimler verir. Bu eğitimler, çalışanların riskleri anlamalarını ve uygun koruyucu önlemleri alabilmelerini sağlar.
 6. İzleme ve Değerlendirme: İş hijyenistleri, iş yerindeki sağlık ve güvenlik performansını sürekli olarak izler ve değerlendirir. Risklerin azaltılması ve önlemlerin etkinliği konusunda düzenli geri bildirimler sağlar.
 7. Yasal Uyumluluk: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatlara ve standartlara uyulmasını sağlar. Yasal gerekliliklerin anlaşılması ve uygulanmasında iş yerine rehberlik eder.
 8. Acil Durum Planlaması: İş hijyenistleri, acil durumlar ve potansiyel kazalar için hazırlık ve müdahale planları geliştirir. Bu planlar, çalışanların güvenliğini sağlamak ve olası zararları minimize etmek için tasarlanmıştır.

İş hijyenistlerinin rolleri ve sorumlulukları, çalışanların sağlığını korumak ve iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzerine odaklanır. Bu profesyoneller, iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin sürekli olarak iyileştirilmesinde kritik bir role sahiptir.

İş Hijyenistinin Görevleri

İş hijyenistleri, iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin korunması ve iyileştirilmesi konusunda kritik roller üstlenirler. Bu uzmanların görevleri, risk değerlendirmesi yapmak, sağlık ve güvenlik politikalarını geliştirmek ve uygulamak, eğitim programları düzenlemek gibi çeşitli faaliyetleri kapsar. İş hijyenistlerinin temel görevleri aşağıda sıralanmıştır:

 1. İş Hijyeni Programını Hazırlamak ve Yürütmek: İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek, değerlendirmek ve bu risklere karşı önlemler almak için kapsamlı bir iş hijyeni programı geliştirmek ve bu programı etkin bir şekilde uygulamak.
 2. Çalışma Ortamını İncelemek: Çalışanların maruz kaldığı çevresel faktörleri belirlemek için çalışma ortamında düzenli incelemeler ve değerlendirmeler yapmak. Bu incelemeler, kimyasal, fiziksel, biyolojik ve ergonomik risklerin yanı sıra genel çalışma koşullarını da içerir.
 3. Çevre Halkının ve İşçinin Sağlık Durumlarının Maruziyetini Bilmesi: Çalışma ortamındaki risk faktörlerinin işçilerin ve çevredeki halkın sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini analiz etmek ve değerlendirmek.
 4. Ortam Ölçümleri Yapabilmek İçin Metotları Tasarlamak ve Seçmek: Risk faktörlerinin yoğunluğunu ve maruziyet düzeylerini belirlemek için uygun ölçüm metotları seçmek ve bu ölçümleri gerçekleştirmek.
 5. Ölçümler Yapmak: Kişisel veya yönettiği ekip ile birlikte, iş yerindeki çeşitli sağlık ve güvenlik risklerine ilişkin ölçümler yapmak ve bu ölçümlerin sonuçlarını analiz etmek.
 6. Etkili Kontrol Yöntemlerini Saptamak: Risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için etkili kontrol yöntemleri belirlemek, bu yöntemlerin uygulanmasını sağlamak ve etkinliğini değerlendirmek.
 7. İşçi Kuruluşlarında Bilirkişilik Yapmak: İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda işçi temsilcilerine ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak.
 8. Sağlık Koşullarını Olumsuz Etkileyebilecek Nedenleri Saptamak: Çalışma ortamında sağlık koşullarını olumsuz etkileyebilecek faktörleri belirlemek ve bu faktörlere karşı önlemler almak.
 9. Eğitim Programları Hazırlamak: Çalışanlara, yöneticilere ve diğer ilgili taraflara, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirme ve eğitim programları sunmak.

İş hijyenistlerinin görevleri, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sürdürülmesi için hayati öneme sahiptir. Bu profesyoneller, riskleri azaltmak, çalışanların sağlığını korumak ve iş yerlerinde güvenlik kültürünü güçlendirmek için önemli bir rol oynar.

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr