Kişisel maruziyet ölçümleri, işyeri içindeki aydınlatma, toz, gürültü, termal konfor ve kimyasal gaz gibi unsurların işçinin çalışma ortamına dolayısıyla sağlığına etki eden unsurların kişi bazında ölçülerek analiz edilmesidir. İş kazalarında ve meslek hastalıklarının önlenmesi son derece büyük öneme arz ettiği gibi tehlike ve riskler değişmekte ve yeni sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir. Kanun ve yönetmeliklerdeki adıyla İş Hijyeni Ölçümleri olarak anılmaktadır. İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik riskini ölçümlemelidir ve bu bilgileri kayıt altına almalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda (denetimlerde veya üst firma tarafından) ölçüm raporlarını hazır bulundurmalıdır. Kişisel maruziyet ölçümleri incelemeli ve gerekli önlemleri almak için İş Sağlığı ve Güvenliği ekibiyle beraber önleyici tedbirleri almalıdır.

Bir takım riskler gözle görünür veya anlaşılır şekilde fark ediliyor olabilir fakat maruziyet seviyelerinin tespit edilmesi, gerekli önlemlerin daha sağlıklı alınmasına yardımcı olur.

Gürültü, Toz veya Kimyasal maruziyet, meslek hastalıklarına yakalanma riski kuvvetle muhtemel olduğundan; sınır değerleri aşan kişi veya bölümlerde maruziyeti kabul edilebilir seviyelere çekmek ve gerekli tetkikleri yaparak gözetim altında tutulması gereklidir.

Önemle belirtmek gerekir ki; kişisel maruziyet ölçümleri, ilgili yönetmelikteki sınır değer karşılaştırmasına göre yapılır fakat ortam ölçümleri için böyle bir kıyaslama yapılamayacağını hatırlatmak gerekir. Ortam için sadece bilgi amaçlı ölçümleme yapılacağından maruziyet kapsamında olmayacaktır, haliyle yönetmelikteki sınır değer karşılaştırmasına girilemez.

Prosafety İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında İSGÜM Yetki Belgeli ve TÜRKAK’dan Akreditasyon Sahibi Yetkili Laboratuvar kapsamında ölçüm ve kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Maruziyet ölçümleri neden yapılır?

1- Mevzuata göre uygunluğunu kanıtlayıcı nitelikte raporların gerekliliği

2- Zararlı etmenlerle çalışan kişilerin maruziyet seviyesinin belirlenmesi

3- Gerçek veya olası tehlikelerin sayısal veriler ile tanımlanarak kayıt altına alınması

Başlıca maruziyet ölçümlerini gruplandırırsak;

  • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümü (kişide ısı baskısı)
  • Kişisel Kimyasal Maruziyet Ölçümü
  • El-Kol Titreşimi Kişisel Ölçümü
  • Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü
  • Tüm Vücut Titreşimi Ölçümü
maruziyet-olcumleri
kişisel maruziyet ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri Yönetmeliği

Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelikte anıldığı gibi çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, bilhassa işitme ile ilgili risk unsurlarından korunmaları için asgari gereklilikleri yerine getirmelerini kapsar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesindeki işyerlerinde uygulanır.

Kişisel Maruziyet Ölçüm Cihazı

İş güvenliği ölçümleri, ölçüm standardı gereği kişide (maruziyet ölçümü) ve ortamda (ortam ölçümleri) olmak üzeri iki şekilde yapılmaktadır. İsg kapsamında kişisel ölçümler kişilerde oluşan maruziyetin derecesini belirler ve raporlamada personelin adı, yaptığı işin tanımı gibi bilgileri içermektedir, sonuç çalışan personel çerçevesinde değerlendirilir. Personelin çalışma alanları, çalışma şekilleri incelenerek çalışana dozimetrik ölçüm cihazları takılarak örneklem veya kayıt alınır. Örnek vermek gerekirse gürültü maruziyet ölçüm cihazı duyma organının bulunduğu kulak hizasında takılarak çalışandan maruz kaldığı gürültüyü kayıt altına alır, sonuçlar Haftalık gürültü maruziyet düzeyi, Günlük gürültü maruziyet düzeyi, En yüksek ses basıncı sınır değerler ile karşılaştırılır. Sınır değeri aştığı durumlarda tedbirler alınması için rehber görevi görür. Periyodik sağlık muayenelerinin düzenli yapılması da son derece önem arz etmektedir. Çalışan personelin duyma kaybı ile kişisel maruziyet ölçümleri sonuçları karşılaştırılarak anlamlı ilişki kurulması gibi karşılaştırmalar yapılabilir.

  • Gürültü maruziyet ölçümlerinde sık kullanılan Tip 2 Extech SL355 Gürültü Dozimetresi Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçer.
  • 3M™ NoisePro Kablolu Kişisel Gürültü Dozimetresi
  • Tip 2 Extech SL 400 Kişisel Gürültü Dozimetresi

Diğer Hizmetlerimizi de inceleyebilirsiniz: