Kızgın Yağ Kazanı Nedir?

Kızgın yağ kazanı, ısı transfer yağını yüksek sıcaklıklara kadar ısıtan ve bu ısıyı endüstriyel süreçlerde kullanmak üzere taşıyan bir ısıtma sistemi türüdür. Bu sistemler, genellikle doğrudan buhar veya sıcak su kullanımının uygun olmadığı durumlarda tercih edilir. Kızgın yağ kazanları, özellikle kimya, tekstil, gıda işleme ve plastik üretimi gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kızgın yağ kazanlarının temel işlev ve özellikleri şunlardır:

  • Yüksek Sıcaklıkta Isı Transferi: Kızgın yağ kazanları, ısı transfer yağını çok yüksek sıcaklıklara (genellikle 300°C’ye kadar ve bazen daha yüksek) ısıtabilir. Bu, yüksek sıcaklık gerektiren endüstriyel uygulamalar için idealdir.

  • Basınçsız Çalışma: Bu sistemler, su veya buhar sistemlerinden farklı olarak, nispeten düşük basınçta çalışır. Bu, sistemin daha güvenli olmasını ve daha düşük basınçlı ekipmanların kullanılmasını sağlar.

  • Enerji Verimliliği: Kızgın yağ kazanları, ısıyı verimli bir şekilde transfer edebilir ve bu, enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur.

  • Uzun Ömürlü Kullanım: Doğru bakım ve işletme koşulları altında, kızgın yağ kazanları uzun süreli ve güvenilir hizmet sağlayabilir.

  • Çok Yönlü Kullanım: Farklı sıcaklık kontrolü seviyeleri ve eşit ısı dağılımı, bu tür kazanları çok çeşitli endüstriyel işlemler için uygundur.

Kızgın yağ kazanları, yüksek sıcaklık ve ısı transfer gereksinimlerinin olduğu endüstriyel uygulamalar için etkili ve güvenli bir çözüm sunar. Bununla birlikte, yüksek sıcaklık ve ısı ile çalıştıkları için, düzenli bakım ve doğru işletme prosedürlerine dikkat edilmesi önemlidir.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Kızgın yağ kazanı periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol Süresi Nedir? Ne Sıklıkla Yapılır?

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol / muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, kızgın yağ kazanı periyodik kontrolleri 12 ayda bir yapılmalıdır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene Kuruluşu olan Prosafety; kızgın yağ kazanı periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

Kızgın yağ kazanlarının periyodik kontrolleri, yetkili olan makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolünü Kimler Yapmaya Yetkilidir?

4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir.

17 Haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol Formu ve Raporu Nedir?

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir.

Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan kızgın yağ kazanı periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar UYGUNDUR ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü/Muayenesini Yaptırmak Zorunlu mu?

Kızgın yağ kazanı ekipmanlarının kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; kızgın yağ kazanı periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde, İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunan ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde;

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolünü Yaptırmamanın Cezası Nedir?

İlgili kanunun 10. Maddesi gereğince “10/4: Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak” fiili nedeniyle; kızgın yağ kazanının periyodik kontrolünü yaptırmamanın cezası, çalışan sayısına göre en az 18.452 TL ve en çok 55.356 TL olarak uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi hükümlerince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

2024 yılı itibariyle işyerinde kullanılan ekipmanlar için gerekli kontrolleri yapmayan işverenlere, çalışan sayısı ve tehlike düzeyine bağlı olarak değişen idari para cezaları uygulanmaktadır.

1-10 çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 18.452 TL, tehlikeli işyerleri için 23.065 TL, çok tehlikeli işyerleri için 27.678 TL ceza verilmektedir.

10-49 çalışanı olan işyerleri için ise; az tehlikeli sınıf 18.452 TL, tehlikeli sınıf 27.678 TL, çok tehlikeli sınıf 36.904 TL ceza ödemektedirler.

50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için cezalar; az tehlikeli sınıf için 27.678 TL, tehlikeli sınıf için 36.904 TL, çok tehlikeli sınıf için 55.356 TL‘dir.

Çalışan SayısıAz TehlikeliTehlikeliÇok Tehlikeli
1-10 çalışan18.452 TL23.065 TL27.678 TL
10-49 çalışan18.452 TL27.678 TL36.904 TL
50 ve üzeri çalışan27.678 TL36.904 TL55.356 TL

Kızgın Yağ Kazanlarının Periyodik Kontrolü Yaptırma Sorumluluğu Kime Aittir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre kızgın yağ kazanı periyodik kontrolünü yaptırma sorumluluğu İşverene aittir.

İlgili yönetmelikte “İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için işveren gerekli tüm tedbirleri alır” maddesi bulunmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları, işverenlere öneri ve tavsiyeleri vermekle yükümlüdür.

Kızgın Yağ Kazanı Bakımı Kimler Tarafından Hangi Sıklıkla Yapılabilir?

Kızgın yağ kazanı ekipmanlarının periyodik bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

Periyodik kontrol/muayene ve periyodik bakım farklı hizmetlerdir. A tipi periyodik muayene kuruluşlarından, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle çelişmesi sebebiyle bakım hizmeti alınamaz ve teklif edilemez. Muayene kuruluşu yalnızca kızgın yağ kazanı test, muayene ve kontrollerini yapmak ve bunları raporlamakla yükümlüdür. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

  • Kazanın çalışması ve elektrikle bağlantısı kesilir,
  • Kazan soğutulur,
  • Kazanın boruları ve etrafı temizlenir,
  • Kazanın içerisindeki hava boşaltıldıktan sonra su ile doldurulur,
  • Kızgın yağ kazanına hidrostatik deney uygulanır.

Firmamız bütün bu periyodik kontrol aşamalarını gerçekleştirdikten sonra sonuçlarını sizlere raporlayıp sunmaktadır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü Standardı Nedir?

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolleri, yönetmelikte yer alan DIN 4754-1 standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.