Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, çalışanların işleri sırasında maruz kaldıkları fiziksel, kimyasal, biyolojik veya ergonomik risk faktörleri sonucunda gelişen sağlık sorunlarıdır. Bu hastalıklar, işin doğası gereği çalışanların belirli zararlı etkenlere sürekli ya da tekrarlı olarak maruz kalmasıyla ortaya çıkar. Meslek hastalığının tanımlanabilmesi için, hastalığın ve çalışılan iş arasında doğrudan bir ilişkinin olması gerekmektedir. Yani, hastalığın iş koşulları veya iş yerindeki spesifik etkenlerden kaynaklanması zorunludur.

Meslek hastalıkları, çalışanların sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve uzun süreli iş göremezliğe, hatta kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Bu sebeple, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir yere sahiptirler. 506 sayılı kanun gereği, sigortalı işçilerin, işlerinden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, meslek hastalığı olarak kabul edilir. Bu tanımlama, işçinin yaptığı işten kaynaklanan, tekrarlayan ve işçinin fiziksel veya ruhsal olarak zarar görmesine neden olan hastalıkları kapsar.

Sosyal sigortalar sağlık işlemleri tüzüğünde meslek hastalıklarının tanımı, sigortalının yapmakla yükümlü olduğu iş ve bu işten kaynaklanan hastalıkların ortaya çıkışı esas alınarak yapılmaktadır. Ayrıca, meslek hastalıkları sınıflandırılması, çalışılan alana göre farklılık gösteren sağlık sorunlarını içerir ve genellikle kimyasal maddeler, mesleki cilt hastalıkları, pnömokonyozlar, mesleki bulaşıcı hastalıklar ve fizik etkenlere bağlı hastalıklar gibi ana gruplara ayrılır. Yazının devamında bu grupları detaylıca inceleyeceğiz.

Meslek Hastalıklarının Nedenleri

Meslek hastalıklarının ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olabilir. Bu nedenler, çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerinin yanı sıra, işin doğası ve çalışma koşullarından kaynaklanan risklerle de yakından ilişkilidir. Meslek hastalıklarının temel nedenlerini daha yakından inceleyelim:

Kimyasal Etkenler: İş yerlerinde kullanılan çeşitli kimyasal maddeler, deri yoluyla, solunum yoluyla veya sindirim sistemi aracılığıyla vücuda girebilir. Bu kimyasallar arasında çözücüler, asitler, ağır metaller ve pestisitler bulunur. Uzun süreli veya yüksek düzeyde maruziyet, çeşitli organ hasarlarına ve hastalıklara yol açabilir.

Fiziksel Etkenler: Gürültü, aşırı sıcaklık veya soğuk, titreşim, radyasyon ve aşırı aydınlık veya karanlık gibi çalışma ortamındaki fiziksel koşullar, çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilir. Örneğin, yüksek gürültü düzeylerine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.

Biyolojik Etkenler: Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi mikroorganizmalar, özellikle sağlık hizmetleri ve laboratuvar çalışmaları gibi alanlarda meslek hastalıklarına neden olabilir. Bu etkenlere maruz kalan çalışanlar, çeşitli enfeksiyon hastalıkları ve alerjik reaksiyonlar geliştirebilir.

Ergonomik Riskler: İşin fiziksel yönleri ve çalışma koşulları, özellikle kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Uygunsuz çalışma istasyonları, tekrarlayan hareketler, ağır yük kaldırma ve uzun süreli statik pozisyonlar, bel ağrısı, tendonit ve karpal tünel sendromu gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Psikososyal Riskler: Çalışma saatleri, iş yükü, mobbing (iş yerinde psikolojik taciz), iş güvencesinin olmaması ve iş ile ilgili stres, çalışanların ruh sağlığını etkileyebilir. Uzun vadede bu durumlar, depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir.

Bu etkenlerin yanı sıra, bireysel faktörler de meslek hastalıklarının gelişiminde rol oynar. Çalışanların yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık ve önceden var olan sağlık durumları gibi özellikleri, belirli hastalıklara karşı duyarlılıklarını etkileyebilir. Bu nedenle, meslek hastalıklarını önlemek adına işverenlerin ve çalışanların birlikte çalışarak riskleri azaltıcı önlemler alması büyük önem taşımaktadır.

Meslek Hastalıklarının Özellikleri

Meslek hastalıkları, işyerindeki çeşitli risk faktörlerine bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarıdır. Bu hastalıklar, işin doğası ve çalışma ortamı ile yakından ilişkilidir ve belirli özelliklerle tanımlanır. Meslek hastalıklarının öne çıkan özelliklerini aşağıda detaylandırdık:

Özgünlük: Meslek hastalıkları, genellikle belirli iş kolları veya sektörlerle özdeşleşir. Örneğin, madencilerde pnömokonyoz, kuaförlerde mesleki kontakt dermatit, sağlık çalışanlarında ise biyolojik etkenlere bağlı hastalıklar daha sık görülür.

Maruziyet ve Hastalık İlişkisi: Meslek hastalıklarının oluşumunda, işçinin belirli zararlı etkenlere maruz kalma süresi ve yoğunluğu kritik bir rol oynar. Uzun süreli ve yüksek düzeyde maruziyet, hastalık riskini artırır.

Gecikmiş Etki: Birçok meslek hastalığı, maruziyetten yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu durum, hastalıkların erken tanı ve tedavisini zorlaştırır. Örneğin, asbeste maruz kalan bireylerde asbestoz veya mezotelyoma gibi hastalıklar, maruziyetten onlarca yıl sonra gelişebilir.

Karmaşık Etyoloji: Meslek hastalıklarının gelişiminde tek bir etkenin rol oynadığı durumlar olmakla birlikte, çoğu zaman birden fazla faktörün bir araya gelmesi söz konusudur. Bu durum, tanı ve tedavi süreçlerini karmaşık hale getirebilir.

Önlenebilirlik: Meslek hastalıklarının çoğu, etkili önleme ve koruma tedbirleri alınarak önlenebilir. İşverenlerin, çalışma ortamını güvenli hale getirmek, riskleri azaltmak ve çalışanları bilgilendirmek gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

Sosyal ve Ekonomik Etkiler: Meslek hastalıkları, sadece etkilenen bireyler için değil, aynı zamanda işverenler, sağlık sistemi ve ekonomi için de ciddi sonuçlar doğurabilir. İşgücü kaybı, tedavi masrafları ve tazminat ödemeleri, bu hastalıkların sosyoekonomik etkileri arasındadır.

Yasal ve Tazminat Boyutu: Meslek hastalıkları, genellikle yasal tanımlamalara ve tazminat haklarına sahiptir. Hastalık, işle ilişkilendirildiğinde, çalışanlar belirli tazminat ve tedavi haklarından yararlanabilirler.

Bu özellikler, meslek hastalıklarının tanı, tedavi ve önlenmesinde dikkate alınması gereken önemli noktaları oluşturur. Etkili iş sağlığı ve güvenliği programlarının uygulanması, bu hastalıkların önlenmesinde kritik bir role sahiptir.

Meslek Hastalıkları Grupları

Meslek hastalıkları, çalışma ortamında maruz kalınan çeşitli risk faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen durumlar olarak tanımlanabilir. Bu hastalıklar, genellikle maruz kalınan risk etmeninin türüne göre gruplara ayrılır. Aşağıda, meslek hastalıklarının sınıflandırılmasına genel bir bakış sunulmaktadır:

 • A Grubu: Kimyasal Maddelerle Olan Meslek Hastalıkları
 • B Grubu: Mesleki Cilt Hastalıkları
 • C Grubu: Pnömokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
 • D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
 • E Grubu: Fizik Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları

A Grubu: Kimyasal Maddelerle Olan Meslek Hastalıkları

Bu grup, iş yerinde çeşitli kimyasallara maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıkları kapsar. Ağır metaller, çözücüler, asitler ve pestisitler gibi kimyasal maddelerin neden olduğu zehirlenmeler, deri hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve kanser türleri bu gruba dahildir.

 • Kurşun ve bileşiklerinin neden olduğu zehirlenmeler
 • Asbestle ilişkili hastalıklar, asbestoz ve mezotelyoma
 • Çözücülerin neden olduğu deri ve solunum yolu hastalıkları
 • Pestisitlere bağlı akut ve kronik zehirlenmeler

B Grubu: Mesleki Cilt Hastalıkları

B grubu, işle ilgili cilt maruziyeti sonucu gelişen hastalıkları içerir. Kimyasallara doğrudan temas, sürekli sürtünme ve tahriş edici maddelerle çalışma gibi durumlar sonucunda meydana gelen dermatit, ekzem ve ülserasyonlar bu kategoriye girer.

 • Kimyasal maddelere bağlı kontakt dermatitler
 • Ultraviyole ışınlarına maruziyete bağlı deri kanserleri
 • Alarjinik ve irritan maddelerle temas sonucu gelişen cilt hastalıkları

C Grubu: Pnömokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

Tozlar, dumanlar, gazlar ve buharlar gibi solunum yoluyla alınan partiküllerin neden olduğu hastalıklar C grubunda yer alır. Bu grup, asbestoz, silikozis ve kömür işçilerinin pnömokonyozu gibi kronik solunum yolu hastalıklarını içerir.

 • Silikozis (Silika tozunun solunmasıyla oluşur)
 • Asbestoz (Asbest liflerinin solunmasıyla oluşur)
 • Kömür işçilerinin pnömokonyozu
 • Tozların neden olduğu astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Bu grup, çalışma ortamında biyolojik etkenlere maruz kalma sonucu bulaşan hastalıkları kapsar. Sağlık hizmeti çalışanlarının karşılaştığı kan yoluyla bulaşan hastalıklar, laboratuvar çalışanlarının maruz kaldığı enfeksiyonlar ve hayvanlarla çalışan kişilerde görülen zoonotik hastalıklar bu gruba örnek verilebilir.

 • Sağlık çalışanlarında hepatit B ve C virüsleri
 • Laboratuvar ve veteriner hizmetlerinde bulaşan bruselloz, tüberküloz gibi hastalıklar
 • Atık yönetimi ve temizlik sektöründe bulaşan enfeksiyon hastalıkları

E Grubu: Fizik Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları

Fiziksel faktörlerin neden olduğu hastalıklar E grubunda toplanır. Bu gruba, işitme kaybına neden olan kronik gürültü maruziyeti, vibrasyonla ilişkili hastalıklar, aşırı sıcak veya soğuk koşulların neden olduğu hastalıklar ve radyasyonun neden olduğu hastalıklar dahildir.

 • Gürültüye bağlı işitme kayıpları
 • Titreşime bağlı beyaz parmak hastalığı (vibrasyon sendromu)
 • Radyasyon maruziyetine bağlı kanserler ve hematolojik hastalıklar
 • Aşırı sıcak veya soğuk koşulların neden olduğu termal stres hastalıkları

Her bir grup, meslek hastalıklarının nedenlerini ve etkilediği organ sistemlerini daha iyi anlamak için oluşturulmuştur. Bu sınıflandırma, risk değerlendirmesi ve önleme stratejilerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynar. Meslek hastalıklarının önlenmesi, iş yerlerinde uygun güvenlik önlemlerinin alınması ve çalışanların düzenli sağlık kontrolleri ile mümkündür.

Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri

Meslek hastalıklarından korunmak, iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın temelini oluşturur. Hem işverenler hem de çalışanlar için önemli olan bu korunma yöntemleri, riskleri azaltmak ve çalışanların sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir. İşte meslek hastalıklarından korunma yöntemleri:

 • Risk Değerlendirmesi Yapılması
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı
 • Eğitim ve Bilgilendirme
 • Ergonomik Çalışma Koşullarının Sağlanması
 • İşyeri Hijyeninin Sağlanması
 • Sağlık Gözetimi ve Periyodik Kontroller
 • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Maruziyetin Azaltılması

Risk Değerlendirmesi Yapılması

İş yerinde düzenli risk değerlendirmeleri yapılmalı ve potansiyel sağlık tehlikeleri belirlenmelidir. Bu değerlendirme, hangi önlemlerin alınması gerektiğini belirlemek için bir temel oluşturur.

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

Gerekli durumlarda, çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımlar (KKD) sağlanmalıdır. Bu donanımlar, solunum maskeleri, koruyucu gözlükler, eldivenler ve kulak tıkaçları gibi ekipmanları içerebilir.

Eğitim ve Bilgilendirme

Çalışanların meslek hastalıkları, maruz kalınan riskler ve korunma yöntemleri hakkında düzenli olarak eğitilmesi ve bilgilendirilmesi önemlidir. Bilinçli bir çalışan, kendini ve mesai arkadaşlarını koruyabilir.

Ergonomik Çalışma Koşullarının Sağlanması

Ergonomik risklerin azaltılması için çalışma istasyonlarının doğru bir şekilde düzenlenmesi, uygun araç ve ekipmanların sağlanması ve yeterli dinlenme sürelerinin verilmesi gerekir.

İşyeri Hijyeninin Sağlanması

İşyerinde düzenli temizlik ve bakım, kimyasal maddelerin doğru saklanması ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi, biyolojik ve kimyasal tehlikelerin azaltılmasına yardımcı olur.

Sağlık Gözetimi ve Periyodik Kontroller

Çalışanların düzenli sağlık kontrolleri, meslek hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi için kritik öneme sahiptir. Bu kontroller, risk altındaki bireylerin tespit edilmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak tanır.

Acil Durum Planlarının Hazırlanması

Olası bir tehlike veya kaza durumunda uygulanacak acil durum planlarının hazırlanması ve çalışanlara bu planların öğretilmesi, olumsuz durumların etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Maruziyetin Azaltılması

Tehlikeli maddelerle çalışılması gerekiyorsa, maruziyetin mümkün olduğunca azaltılması için mühendislik kontrolleri gibi önlemler alınmalıdır.

Boyun fıtığı, genellikle uzun süreli kötü duruş ve ergonomik olmayan çalışma koşulları sonucu gelişebilir. Bazı meslek gruplarında daha sık görülse de, boyun fıtığının tek başına meslek hastalığı olarak sınıflandırılması, çalışılan sektör ve maruz kalınan risklerin detaylı incelenmesini gerektirir.

Meslek Hastalığı Raporu İle Tazminat Alınabilir Mi?

Boyun fıtığı, genellikle uzun süreli kötü duruş ve ergonomik olmayan çalışma koşulları sonucu gelişebilir. Bazı meslek gruplarında daha sık görülse de, boyun fıtığının tek başına meslek hastalığı olarak sınıflandırılması, çalışılan sektör ve maruz kalınan risklerin detaylı incelenmesini gerektirir.

Boyun Fıtığı Meslek Hastalığı Mıdır?

rumun iş ile doğrudan bir ilişkisi olduğu kanıtlanmışsa, ilgili çalışan meslek hastalığı tazminatı talep edebilir. Bu süreç, yerel mevzuatlara ve işçi sağlığı ile güvenliği yönetmeliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Meslek Hastalıkları Ne Kadar Sürede Ortaya Çıkar?

Meslek hastalıklarının ortaya çıkış süresi, maruz kalınan tehlikenin cinsine, şiddetine ve süresine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı hastalıklar kısa sürede belirtiler gösterirken, bazıları yıllarca sürebilir. En doğru teşhisi, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve şirketlerin işyeri hekimleri yapabilir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Nerelerde Tanımlıdır?

İş kazaları ve meslek hastalıkları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü eki ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları gibi çeşitli resmi dokümanlarda tanımlanmaktadır.

Meslek Hastalığı Kaç Gün İçinde Bildirilir?

İşverenler, karşılaşılan durumlar doğrultusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda, herhangi bir iş kazasının meydana gelmesi durumunda, kaza gerçekleştikten sonraki üç iş günü içerisinde bu durumu bildirmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde, sağlık hizmeti sağlayıcılarından veya işyeri hekiminden bir meslek hastalığı vakası hakkında bilgilendirildikleri zaman, bu bilgiyi aldıkları tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmeleri beklenir. Bu süreçler, hem işverenin hem de çalışanın haklarının korunmasına yardımcı olur ve sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülmesine katkı sağlar.

Dünyada En Çok Görülen Meslek Hastalıkları Nelerdir?

Dünyada en sık görülen meslek hastalıkları arasında pnömokonyozlar (örneğin silikozis), mesleki dermatitler, işitme kaybı, muskuloskeletal bozukluklar (örneğin bel ağrısı ve tendonit), ve meslek kaynaklı solunum yolu hastalıkları (örneğin astım) bulunmaktadır. Bu hastalıklar, çeşitli sektörlerde yaygın olarak rapor edilir ve önemli sağlık sorunlarına neden olur.

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr