Ortam Ölçümleri Ankara

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün İş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanır.” hükümleri yer almaktadır. Prosafety Laboratuvarı olarak ortam ölçümleri ankara bölgesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre İşyeri Ortam Ölçümleri, Periyodik Kontrol ve Elektrik Topraklama Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü hizmetlerini vermekteyiz.

Kişisel Maruziyet Ölçümleri 

Kişisel Maruziyet ölçümleri, işyeri ortamında bulunan veya çalışan personellerin maruz kaldığı kimyasal, fiziksel unsurların analiz edilerek incelenmesiyle, çalışan personeller üzerindeki etki boyutunu rapor halinde getirilmesidir.

İş güvenliği uzmanın düzenli olarak tutmakla yükümlü olduğu Tespit ve Öneri Defterini ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri, işveren göz önünde bulundurarak kayıt altında tutmak zorundadır. Tüm ölçüm sonuçları gerekli durumlarda ÇSGB müfettişleri denetiminde veya herhangi bir iş kazası neticesinde ibraz edilmek üzere süresiz saklanması önerilir. İşvereni ve işçiyi bağımsız denetçi kuruluşlar tarafından koruyacak belge niteliğinde olacaktır.

Kişisel maruziyet ölçümlerinin sonuç raporları, yasal mevzuat ile uyumluluk, işletmelerin söz konusu maruziyetten kaynaklanan sorumlulukları ve düzeltici / önleyici faaliyetlerini değerlendirmede iş güvenliği hizmetlerinin yardımcı ve tamamlayıcısıdır.

 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Gaz Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • Ortam Voc Ölçümleri
 • Ortamda Kimyasal Gaz ve Buhar Ölçümü
ortam ölçümleri ankara
ortam ölçümleri ankara

Ortam Ölçümleri

İş yeri çalışma ortam havasında bulunan ve işletme faaliyetinde kaynaklanan fiziksel ve kimyasal etkilerin nicel olarak belirlenebilmesi için gerekli çalışmaları içermektedir. İş Hijyeni Ölçümleri risk bölgelerini ve gruplarını belirlemede kullanıldığı gibi ortam koşullarının incelenmesi için bağımız akredite laboratuvarlar tarafından sonuç değerler ortaya koyabilmektedir. Ayrıca belirlenen risk gruplarında yapılacak kişisel maruziyet ölçümlerine zemin hazırlayarak söz konusu maruziyetin değerlendirilmesi için bir basamak oluşturmaktadır. Bu bağlamda ortam ölçümleri ankara bölgesinde yoğun hizmet vermekteyiz.

 • İş Hijyeni Ölçümleri
 • Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Kimyasal Gaz ve Buhar Maruziyeti Ölçümleri
 • Toplam Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Maruziyeti Ölçümü
 • Silis Maruziyeti Ölçümü
 • Ağır Metal Maruziyeti Ölçümü
 •  Titreşim Maruziyeti (El-Kol ve Tüm Vücut) Ölçümü

Elektrik Ölçümleri 

Elektriğin tesise girişinden başlayarak elektriğin son çıkış noktası dahil, Ana Dağıtım Panoları ve Tali Dağıtım Panoları dahil Sigortalar, Termik Şalterler, 30 mA. Kaçak Akım Rölesi, Yangın Koruma Rolesi 300 mA.  ve bunlarla birlikte makine topraklama tesisatlarının tümünü kapsamaktadır. Elektrik Ölçümleri hakkında Fiyat Teklifini inceleyebilir veya işyerinize özel Teklif alabilirsiniz.

 • Elektrik Topraklama Ölçümleri
 • Paratoner Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü / Raporu
Periyodik Kontrol Ankara

Bir makine veya ekipmanın sağlıklı ve güvenli çalışılması hedeflenen fonksiyon ve işlevlerini yerine getirip getirmediğini tespit edilerek test ve ölçümlerin periyodik olarak yapılması gereken muayene işlemlerini kapsamaktadır. Periyodik Kontrol Fiyat Teklifini inceleyebilir veya işyerinize özel Teklif alabilirsiniz.

İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği, hizmet alan kuruluşun yaptırmış olduğu risk değerlendirme çerçevesinde muayene periyotlarına göre, yönetmelik ve mevzuatta belirtilmiş azami süreleri de aşmayacak şekilde muayene etmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; Basınçlı Kaplar dahilinde Hava Tankı, Kompresör, Hidrofor ve Kazanlar. Kaldırma ve İletme Ekipmanları dahilinde Vinç, Caraskal, Transpalet, forklift, torna tezgahları periyodik kontrol yaptırılması gerekenlerden önde gelenleridir.

Bir cevap yazın