Ortam ölçümleri kaç yılda bir yapılır?

Ortam ölçümleri kaç yılda bir yapılır?

Soruya özetle cevap vermek gerekirse Ortam ölçümlerinin kanun, yönetmelik ve standartlar nezdinde belirlenen bir aralığı yoktur.  Ortam ölçümleri periyodu kaç yılda bir yapılır? konusuna hitaben Kişisel maruziyet ölçümlerinin ve ölçülecek noktaların hangi parametrelerde yapılacağını ve kararını Risk Değerlendirmesi ekibi İş güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi vermesi tavsiye edilir. Düzenli denetimlere giren veya ana firma tarafından yükümlülüğü bulunan işyerinde yılda bir yapılması tavsiye edilir. Yurt içi ve yurt dışı denetleyici kurumlar işyerinde tehlikeli duruma yol açabilecek gürültü, kimyasal, termal konfor, aydınlatma, manyetik gibi fiziksel risk etmenlerinin bağımsız Akredite Kurumlar tarafından tespit edilip raporlanması talep eder. İş Hijyeni Ölçümleri ile birlikte İş ekipmanlarının (kompresör – hava tankı, vinç, forkift, transpalet vs.)  işlevsel ve düzgün çalıştığının testleri ve kontrolleriyle birlikte Periyodik Kontrollerin tam olması istenir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin 16. maddesine göre çalışma ortamının gözetimi, İş güvenliği uzmanınca; sağlık gözetimi verileri kaydedilerek işverene yıllık değerlendirme raporu hazırlanır.

Ortam ölçümleri Geçerlilik Süresi, Sıklığı, Periyodu

Çalışma ortamı gözetimini kapsayan parametrelerden biri de ortam ölçümü ve periyodik kontroller dir. Ortam Ölçümü geçerlilik süresi ve ortam ölçümü yenileme süresi olarak iş güvenliği uzmanlarına önerilecek bazı hususlar olacaktır. İşyerlerinde kapasite artışı, işyeri taşınması veya yer değişikliği, risk değerlendirmesi yapılması noktasında ölçümlerin tekrarlanması beklenir. Zamanla çalışma ortamı, şartlar ile risklerde değişeceği için ölçüm sonuçlarının da revize edilmesi gerekecektir. Risk değerlendirmesine paralel olarak tehlike sınıfları sırasıyla 2, 4, 6 yıllık süre içerisinde yenileceğinden ölçüm ve kontrollerinde değerlendirilmesi ve yenilenmesi de bununla doğru orantılıdır.

Toz ölçümleri için periyodik süre yapılacak risk analizi sonucunda belirlenmesi gerekmektedir. ortam ölçümleri periyodu kaç yılda bir yapılır? sorusuna cevaben;

İş Hijyeni ölçümleri sadece iş müfettişleri denetiminden geçmek amacıyla değil, çalışma ortamı koşullarının ve bunun çalışanlar üzerindeki etkilerinin tespiti ve etki seviyelerini analiz etmek için yapılmalıdır. Konuyla ilgili kanun maddesi ise Tozla mücadele yönetmeliğinin madde 8 – 1 a dır.

Yönetmelikte de belirttiği üzere ölçüm sonuçları Ek 1 de belirtilen sınır değerlere göre değerlendirilir. Şayet sonuçlar bu sınır değerlere uygun çıkmazsa uygun tedbirler alınarak ölçümler tekrarlanır ve sınır değerlere uygun hale getirilince çalışmaya izin verilir.

Ortam Ölçümleri Yönetmeliği

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik madde 8’e göre:

(1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını,

b) Risk Analizi sonucuna göre belirlenen periyodik zaman aralıklarıyla toz ölçümlerinin tekrarlanması gerektiğini belirtmiştir.

ortam ölçümleri periyodu
ortam ölçümleri periyodu

Ölçüm sonuçları ilgili mevzuatın öngördüğü limit değerlerin üzerinde ise, alınacak teknik önlemlerden sonra ölçümlerin tekrar yaptırılması gerekir.

Ayrıca a bendinde belirtildiği üzere çalışma ortam koşullarında bir değişiklik olursa belirlenen periyodik süreyi beklemeden ölçüm tekrarlanır. Hatta risk analizinde yeniden bir periyodik süre belirlenir.

Sonuç olarak; kanunda belirtildiği üzere işveren ortam ölçümlerini yaptırmak zorundadır.

Ortam Ölçümleri İşveren Yükümlülüğü

Yönetmelik maddesi “işveren yükümlülüğünü” açıkça belirtmiştir:

“İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortamı tehlikelerinden, olumsuz etkilerinden çalışanlarını korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, yaptırmakla yükümlüdür.”

Ölçümü yapılmış bir işyeri ise sonuçları limit değerlerin altında olmasına rağmen, çalışma ortam koşullarında bir değişiklik varsa ; veya üretim miktarında, iş ekipmanlarında bir yenileme veya yer değiştirme söz konusuysa; kullanılan ham madde ve kimyasallarda gibi durumlarda olursa işyeri ortam ölçümleri tekrar yaptırılarak ölçüm sonuçları irdelenmeli ve takip edilmelidir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin 16. maddesine göre çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmalar kaydedilerek işverene yıllık değerlendirme raporu hazırlanır. Çalışma ortamı gözetimini kapsayan parametrelerden biri de iş yeri ortam ölçümü ve periyodik kontrollerdir. Periyodik kontrollerin azami yılda bir defa yapılması gerektiği ayrıca iş ekipmanları yönetmeliğinde ifade edilir. Ayrıca çalışma kapasitesi, makina ekipman veya personel sayısı değişikliği. İşyeri plan değişiminin olacağı düşünülürse maruz kalınan ortam ölçümü değerlerinin değişeceği göz önünde bulundurulur. Dolayısyla ölçüm ve kontroller periyodik yapılmalıdır.

Ortam Ölçümü ve Periyodik Muayene ve Kontrol, Topraklama Ölçümleri için sizlere tarafsız ve bağımsız kontrol hizmeti sunar. Prosafety Laboratuvarına başvurabilir bilgi veya teklif alabilirsiniz.

 

One thought on “Ortam ölçümleri kaç yılda bir yapılır?

  1. Ortam Ölçümleri Nelerdir? Hijyen Ölçümü nedir? | prosafety.com.tr