ortam-olcumleri-yonetmeligi

Ortam ölçümleri yönetmeliği

Ortam ölçümleri yönetmeliği Sırasıyla:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

MADDE 5 –

(1) İşveren, her turlu tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde;

a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılmasını,

b) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasını,

c) Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını,

c) İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havanın bulunmasını,

d) Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel koruyucu donanımların verilmesini ve kullanılmasını,

e) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim yapılmasını,

f) İşyerlerinde oluşan atıkların, Cevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde 5.

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: ( Lex , 8saat)=80 dB(A) veya peak (Ptepe)= 112 Pa [135 dB(C)]

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEx, 8 saat) = 8 5 dB(A) veya peak (Ptepe)= 140 Pa [137 dB(C)]

c) Maruziyet sınır değerleri: ( LEX, saat ) = 87 dB(A) veya peak (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C)]

(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

(4) Gunluk gurultu maruziyetinin gunden gune belirgin şekilde farklılık gosterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında gunluk gurultu maruziyet duzeyi yerine, haftalık gurultu maruziyet duzeyi kullanılabilir. Bu işlerde;

a) Yeterli ölçumle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi icin uygun tedbirler alınır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde 8. Bknz.

(3) İşyerinde en yuksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren;

a) Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.

b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde 10. Bknz.

(l)Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır.

b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını onlemek amacıyla, koruma ve onlemeye yonelik tedbirleri gozden gecirerek yeniden duzenler.

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik  Bknz. | Ortam ölçümleri yönetmeliği

Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler;

MADDE 4 Bknz.

(1) Bir calışanın gunde ancak yedi bucuk saat calıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir,

p) Gurultulu işler: Gurultu duzeyi en yuksek maruziyet etkin değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler.

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik Bknz. | Ortam ölçümleri yönetmeliği

EK-1 Ozel Onlemler, (a) Fiziksel Etkenler (2) Gürültü bendinde;

2) Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gurultu seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yi geşmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürülemiyorsa çalışanın yeri değiştirilir. Limitleri aşan gurultulu ortamda gebe calışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır.” hükmü yer almaktadır. “Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı olması esastır.” Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olacaktır.

(4857 Sayılı İş Kanunu, İşyeri bina ve Eklentilerinde Alınacak Güvenlik önlemlerine İlişkin Yönetmelik, R.G.: 10.02.2004-25369, EK – II Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten önce Faaliyette Olan İşyerlerinde Uygulanacak Sağlık ve Güvenlik Gerekleri) Bağıl nemin % 30 ‘ un altında olması halinde kuru hava % 70 ‘in üstünde olması halinde ise rutubetli hava olarak isimlendirilmektedir. Çalışma ortamında neme ve sıcaklığa dayanıklılık, yaş, giyim, fiziki yapı ve kişinin diğer alışkanlıkları gibi faktörlerinin etkisindedir.

ortam-olcumleri-yonetmeligi
Ortam ölçümleri yönetmeliği
Kimyasal Maddelerle Calışmalarda Sağlık ve Guvenlik Onlemleri Hakkında Yonetmeliğin 7. maddesi Bknz. (h) bendinde; | Ortam ölçümleri yönetmeliği

“İşveren, calışanların sağlığı icin risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin duzenli olarak olcumunun ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde calışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu olcumler tekrarlanır. Olcum sonucları, bu Yonetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir” hukmu bulunmaktadır.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi, (i) bendinde; | Ortam ölçümleri yönetmeliği

“İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en kısa surede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.” hükmü bulunmaktadır.

MAK (ESD) Değerlerin Ülkelere Göre Karşılaştırılması; | Ortam ölçümleri yönetmeliği

Olcumler sonucunda unite calışma ortam havasında bulunması muhtemel kimyasal maddelerin İngiltere OES-MEL; Almanya DFG; ABD NIOSH-REL, ABD OSHA-PEL, ABD ACGIHTLV

sınır değerleri ile karşılaştırmalı MAK (ESD) değerleri bilgi teşkil etmek üzere ölçüm sonuçları kısmında sunulmuştur.

Ortam ölçümleri veya periyodik kontrol hakkımda teklif veya bilgi alabilirsiniz.