Ortam ölçüm yaptırmama cezası

Ortam ölçümü yaptırmamanın idari para cezası nedir?

Risk değerlendirmesi yapılmamış işyerleri için, işveren, 6.083 ile tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre 18.249 TL a kadar idari para cezası ödemek durumunda kalır.

Ortam Ölçümü İdari Para Cezası

İşyeri için gerekli ölçüm (toz ölçümleri, gürültü ölçümleri, aydınlatma ölçümleri, termal konfor ölçümleri vb.) ve kontrolleri yaptırmayan işveren, yaptırmadığı 10 kişiden az tehlikeli için idari para cezası 2.026 TL den başlar; 50 üstü çalışanlı çok tehlikeli işyerlerinde idari para cezası 6.078 TL ye kadar idari para cezası ödemek durumunda kalır.

yeni-isg-kanunu-idari-para-cezalari1
İsg Kanunu İdari Para Cezaları
İsg Kanunu İdari Para Cezaları – 2

MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

d) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu idari para cezaları detayları aşağıdaki tablodaki gibidir.

İşyeri ortam ölçümlerini yaptırmayan işveren, yaptırmadığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere, 1.500 TL idari para cezası ödemek durumunda kalır.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Yükümlülüğü Getiren Madde

Ceza Maddesi

Yerine Getirilmeyen Yükümlülük

Uygulanacak İdari Para

Cezası

MADDE 4

İşverenin genel yükümlülüğü

4/1-a 26/1-a İşverenin; mesleki riskleri önlenme, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut durumu iyileştirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.000 TL
4/1-b 26/1-a İşverenin; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme yükümlülüklerini yerine getirmemesi Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.000 TL
MADDE 6

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

6/1-a 26/1-b İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı görevlendirmemesi/çalıştırmaması Görevlendirilmeyen/

çalıştırılmayan her bir kişi için 5.000 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 5.000 TL

26/1-b İşverenin; belirlenen nitelikte işyeri hekimi görevlendirmemesi/çalıştırmaması
26/1-b İşverenin; diğer sağlık personeli çalıştırmaması 2.500 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 2.500 TL
6/1-b 26/1-b İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarını karşılamaması 1.500 TL
6/1-c 26/1-b İşverenin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaması 1.500 TL
6/1-ç 26/1-b İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemesi Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.000 TL
6/1-d 26/1-b İşverenin; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmemesi 1.500 TL
MADDE 8

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

8/1 26/1-c İşverenin; iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerinin kısıtlaması 1.500 TL
8/6 26/1-c İşverenin; gerektiği halde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması 1.500 TL
MADDE 10

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

10/1 26/1-ç İşverenin; risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması 3.000 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay içi 4.500 TL
10/4 26/1-ç İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmaması 1.500 TL
MADDE 11

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

11 26/1-d İşverenin; acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma, acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeleri yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesi Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.000 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.000 TL
MADDE 12

Tahliye

12 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda işverenin; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesini, özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanların işe devam etmemesini, müdahalede bulunan çalışanların sorumlu tutulmamasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.000 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.000 TL
MADDE 14

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

14/1 26/1-e İşverenin; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1 500 TL
14/2 26/1-e İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi 2.000 TL
14/4 26/1-e Sağlık hizmeti sunucularının, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi Yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucusuna 2.000 TL
MADDE 15

Sağlık gözetimi

15/1 26/1-f İşverenin; işçilerin sağlık gözetiminin yapılması yükümlülüğünü yerine getirmemesi Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için 1.000 TL
15/2 26/1-f İşverenin; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakları, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatması Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 TL
MADDE 16

Çalışanların bilgilendirilmesi

16 26/1-g İşverenin; 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.000 TL
MADDE 17

Çalışanların eğitimi

17 26/1-ğ İşverenin; 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi Her bir çalışan için 1.000 TL
MADDE 18

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

18 26/1-h İşverenin; 18 inci maddede belirtilen konularda çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi Her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.000 TL
MADDE 20

Çalışan

temsilcisi

20/1 26/1-ı İşverenin; çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi 1.000 TL
20/3 26/1-ı Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme haklarının işverence sağlanmaması 1.500 TL
20/4 26/1-ı Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanmaması 1.000 TL
MADDE 22

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

22 26/1-i İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul kararlarını uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturma, kurullar arasında koordinasyonu sağlama, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde, kurul kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirme yükümlüklerini yerine getirmemesi Her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.000 TL
MADDE 23

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

23/2 26/1-j Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde yönetim; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlamak,  işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmak, bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmekle yükümlü olduğu halde, yönetim tarafından bu bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetime 5.000 TL
MADDE 24

Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

24/2 26/1-k İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olması 5.000 TL
MADDE 25

İşin durdurulması

25 26/1-l İşverenin; işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirmesi 10.000 TL
25/6 26/1-l İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek ya da durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlülüğünü yerine getirmemesi İhlale uğrayan her bir çalışan için bin TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için bin TL
MADDE 29

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

29 26/1-m İşverenin; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamaması 50.000 TL
26/1-m İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi 80.000 TL
26/1-m İşverenin; işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açması 80.000 TL
26/1-m İşverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi 80.000 TL
MADDE 30

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

30 26/1-n İşverenin; 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000 TL
Yukarıda belirtilen idari para cezası gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce verilir. Verilen idari para cezası tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. idari para cezası tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da uygulanabilir.