İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Zorunluluğu Var mı?

CEVAP: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 7.MADDEYİ İNCELERSEK…

Madde 7 — (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

  1. a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.
  2. b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,sağlanacaktır.

  1. c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.
Periyodik Kontrol Hizmetleri, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” takiben çıkarılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Periyodik Kontrol Hizmetleri Nedir ?

İşyerlerinde kullanılmakta olan, basınçlı ekipmanlar ile kaldırma ekipmanlarının, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yasal mevzuat tarafından öngörülen periyotlarda ve kontrol yöntemlerine uygun olarak, yetkin personel tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetleridir.

Periyodik Kontrol Hizmetlerini Yapmaya Yetkin Personel Kimdir?

Periyodik Kontrol Hizmetleri İSİG Madde 223:

Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından periyodik olarak yılda bir yapılır.

Periyodik Kontrol Hizmetleri İSİG Madde 244:

“…periyodik kontrol hizmetleri olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti bakanlık veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak…

 Kaldırma ve iletme ekipmanları – Periyodik Kontrol

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Genel yükümlülükler

Madde 5 (1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanların sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

(2) İşveren:

  1. a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edecektir.
  2. b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır.

 İş ekipmanları ile ilgili kurallar / Periyodik Kontrol

Madde 6 (1) İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

  1. a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren; iş ekipmanının Yönetmeliğin EK-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlayacaktır.
  2. b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alacaktır.

(2) İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II’de belirtilen hususlara uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlayacaktır.

İş ekipmanının kontrolü / Periyodik Kontrol

 

Topraklama Ölçümleri ve Elektrik Tesisatı ve Topraklaması hakkında bilgi veya teklif alabilirsiniz.