tespit-ve-oneri-defteri

Tespit Öneri Defteri Kullanımı

Tespit Öneri Defteri Nedir?

Tespit Öneri Defteri Kullanımı işveren, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimince defterine yazılanlardan oluşan bir kayıt amaçlı bir defterdir. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerince iş sağlığı ve güvenliği tespit öneri defterine, tespit ve önerilerini yazarak işverene beyan etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Her sayfası mühürlü Noter onaylı Tespit ve öneri defterlerine yazılacak tespitlerde her bir ortam ölçüm ve kişisel maruziyet için ayrıca öneriler sıralanmalıdır. Bu sıralamada öncelikle aydınlatma ölçümlerinde eksik aydınlatma koşullarında veya fazla ışığın göz alması sonucu personellerin uğrayabileceği iş kazası veya meslek hastalığı olasılıklarına karşı önleyici tedbir uygulanması amacıyla aydınlatma ölçümlerinin yapılması istenir. Ortam ve personel kontrol edilerek Risk değerlendirme ekibi tarafından belirlenir.

İşyeri Ortam Ölçümleri ve Maruziyet Ölçümlerinin Talep Edilmesi

Risk değerlendirme ekibinin durumu değerlendirmesi için ihtiyaç duyduğu sayısal veriler ile karar verilerek uygunsuz bir durumun; işyeri ortam ölçüm sonucu çıktığı tespit edilirse İş Güvenliği uzmanı  ve  İşyeri Hekimi durumu işverene tekrar tebliğ etmek üzere; tespit öneri defteri yoluyla uygunsuz faaliyetin düzeltilmesini önermelidir.  Bu düzeltici faaliyet aynı zamanda personel için kaza veya meslek hastalığı konusunda önleyici bir faaliyet oluşturulmasını sağlamış olur.  Riski azaltmanın etkin yöntemlerinden biri de konusunda akredite olmuş kuruluşlarca; hazırlanan işyeri ortam ölçüm rapor sonuçlarının değerlendirilerek alınması gereken önlemlerin tespit edilmesidir.

Kişisel toz maruziyeti oluşan işyeri ortamında ortaya çıkan tozun cinsi ve sınır değerler ile karşılaştırılır. Limit değerlere ulaşıp ulaşamadığı tespit önerilerde beyan edilmesi gereken diğer bir parametredir.  Kişisel toz maruziyeti tespitinde kullanılan ürüne,  çalışan sayısı ve havalandırma koşulları gibi bir çok temel nedenlere dayanarak; İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri hekimi bu ortamlarda ölçüm yapılmasını önerebilir.  Rapor sonucu limit değerlere yakın sonuçların tespit edilmesi halinde öncelikle azaltıcı etkenleri tetkik ederek işverene tespit öneri defteri yoluyla bildirir. Ölçümün belirli aralıklarla yapılmasını deftere yazarak durumu takip eder.

tespit-ve-oneri-defteri
Tespit ve Öneri Defteri

Tespit ve Öneri Defterine Yazılması Gerekenler

İşyerinde makinelerden veya buna bağlı ortamlardan kaynaklanan rahatsız edici gürültüye maruz kalan personel; alan yine risk değerlendirme raporuna bir risk olarak yazılabilmesi için önceden ölçümlenerek bilinmesi gerekir. Tespit öneri defterine gürültüye maruz kalan personel ve bulunduğu alan ile ilgili kişisel gürültü ölçümü yapılması önerilir. İşyerinde kullanılan kimyasallardan kaynaklı maruz kalınan veya ortam havası içerisinde solunmasına neden olan bir durumun; varlığından şüphe duyuluyor ise kullanılan malzeme ve yan ürünlerin kullanımıyla ilgili malzeme güvenlik bilgi formlarında bulunan; etken ana maddelerin tespit edilerek (örneğin yapıştırıcı kullanımında toluen, ksilen ) tespit öneri defterine yazılarak işverene önerilir.  Ölçümün yapılmasını gerektirecek faktörler yetersiz havalandırma, fazla çalışan sayısının bulunduğu ortam olabilir. Ancak düşük yüzölçüme sahip alanlar ile kullanılan malzemenin kullanım sıklığıyla değişebilmektedir.

Çalışan personellerin kan idrar akciger ve solunum fonksiyon testi sonuçları da karşılaştırılarak; çalışma  esnasında oluşan kimyasalın vücuttaki limit değerlerin üstünde olup olmadığı akredite firmalarca raporlanır. Ayrıca iş yeri hekiminin kanaatince tespit öneri defterine yazılarak öncelikle çıkan rapor sonucu tespit edilir.  Daha sonrasında alınacak önlem olarak havalandırma sisteminin kurulması, iyileştirilmesi, havalandırma tesisatının uygunluğunun kontrol önerileri takip eden aşamalarda tespit öneri defterine yazılarak öneri işverene tebliğ edilir.

 

Tespit ve Öneri Defteri Onaylatma

Tespit ve Öneri Defteri, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

 

İş Güvenliği Defteri Nasıl Doldurulur

Tespit ve Öneri Defterine yazılan ifadeler ve tespitler açıklayıcı, kesin ve anlaşılabilir olmalıdır. Örnek olarak İsg Ölçümleri, periyodik muayene veya elektrik ölçümleri gibi genel bir ifade kullanmak yerine; “üretim bölümünde gürültü ölçümü, termal konfor ölçümü, solunabilir toz ölçümü” gibi kesin ifadeler kullanılmalıdır. Periyodik kontrolün yapılması gerektiği kompresör veya vinç olarak belirtilmelidir.

İşyerinde çalışan makinelerin radyan ısı yayması, cam bölmeli ısınan alanlarda bulunan veya soğuk ortamda çalışan personellerin bulunduğu ortamda maruz kaldıkları alanlardaki ısı baskısı veya soğuk ortam  için  termal konfor ölçümlerinin yapılması işyeri tespit öneri defterine yazılarak işverene bir öneri olarak sunulmalıdır.  Termal konfor aynı zamanda uygun sıcaklık koşulları oluşmuş olsa dahi düşük veya yüksek nem şartlarında bulunan personellerin uğrayabileceği hastalık ve iş gücü kaybına karşı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi kontrol faaliyetleri esnasında belirlediği alanlarda bulunan personeller için  önerilir.  İşyeri termal konfor ölçüm sonucu durumun risk teşkil edip etmediği tespit öneri defterine yazılarak çıkan sonuca göre risk teşkil edecek durumun varlığında risk değerlendirme analizinde kullanılır. Oluşan bu riske karşı yapılması gereken düzeltici faaliyet olarak uygun nem ve sıcaklık değerlerinin oluşmasını sağlayan ekipmanın kullanımı  risk değerlendirme ekibi tarafından işverene beyan edilmek üzere risk değerlendirme raporu hazırlanır.