Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Nedir?

Toprak ve çöp sıkıştırıcılar, inşaat, yol yapımı ve atık yönetimi alanlarında kullanılan, toprağı veya çöpü sıkıştırarak daha stabil bir zemin veya dolgu alanı oluşturmak için tasarlanmış ağır iş makineleridir. Bu makineler, genellikle güçlü motorlara, ağır hizmet tipi tekerleklere veya paletlere ve özel olarak tasarlanmış sıkıştırma ayağına sahiptir. Toprak sıkıştırıcılar, zemin hazırlama, temel döşeme ve yol yapımı projelerinde kullanılırken, çöp sıkıştırıcılar çoğunlukla çöplüklerde atıkların hacmini azaltmak ve atık yönetimi süreçlerini optimize etmek için kullanılır.

Toprak ve çöp sıkıştırıcılar, yüksek sıkıştırma kuvveti uygulayarak malzemeyi yoğunlaştırır ve bu sayede zeminin taşıma kapasitesini artırır, yerleşmeyi azaltır ve su sızıntısını minimize eder. Bu makineler, verimli ve etkili bir şekilde çalışmak için vibrasyon, statik ağırlık ve etki gibi farklı sıkıştırma tekniklerini kullanır.

Toprak ve çöp sıkıştırıcıların periyodik kontrol ve muayenesi, makinenin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş güvenliğini korumak ve işletme maliyetlerini düşürmek için büyük öneme sahiptir. Bu kontroller, makinenin motorundan hidrolik sistemlerine, sıkıştırma ayaklarından elektrik sistemlerine kadar makinenin tüm kritik bileşenlerinin düzenli olarak incelenmesini kapsar. Periyodik bakım ve muayene, olası arızaların erken tespit edilmesini sağlar, bu da beklenmedik arızaların ve potansiyel iş kazalarının önüne geçilmesine yardımcı olur. Ayrıca, düzenli bakım, makinenin ömrünü uzatır ve maksimum verimlilikle çalışmasını garanti eder. Bu nedenle, toprak ve çöp sıkıştırıcıların periyodik kontrol ve muayenesi, operasyonel verimlilik ve iş güvenliği açısından kritik bir süreçtir ve uzman teknik personel tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrol Süresi Nedir? Ne Sıklıkla Yapılır?

Toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrol/muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrolleri 12 ayda bir yapılmalıdır.

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene Kuruluşu olan Prosafety; toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

Toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrolleri, yetkili olan makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrolünü Kimler Yapmaya Yetkilidir?

4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir.

17 Haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir.

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrol Formu ve Raporu Nedir?

Toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir.

Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar UYGUNDUR ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir.

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrolü/Muayenesini Yaptırmak Zorunlu mu?

Toprak ve çöp sıkıştırıcı ekipmanlarının kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde, İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunan ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde;

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrolünü Yaptırmamanın Cezası Nedir?

İlgili kanunun 10. Maddesi gereğince “10/4: Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak” fiili nedeniyle; toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrolünü yaptırmamanın cezası, çalışan sayısına göre en az 18.452 TL ve en çok 55.356 TL olarak uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi hükümlerince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

2024 yılı itibariyle işyerinde kullanılan ekipmanlar için gerekli kontrolleri yapmayan işverenlere, çalışan sayısı ve tehlike düzeyine bağlı olarak değişen idari para cezaları uygulanmaktadır.

1-10 çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 18.452 TL, tehlikeli işyerleri için 23.065 TL, çok tehlikeli işyerleri için 27.678 TL ceza verilmektedir.

10-49 çalışanı olan işyerleri için ise; az tehlikeli sınıf 18.452 TL, tehlikeli sınıf 27.678 TL, çok tehlikeli sınıf 36.904 TL ceza ödemektedirler.

50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için cezalar; az tehlikeli sınıf için 27.678 TL, tehlikeli sınıf için 36.904 TL, çok tehlikeli sınıf için 55.356 TL‘dir.

Çalışan SayısıAz TehlikeliTehlikeliÇok Tehlikeli
1-10 çalışan18.452 TL23.065 TL27.678 TL
10-49 çalışan18.452 TL27.678 TL36.904 TL
50 ve üzeri çalışan27.678 TL36.904 TL55.356 TL

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrolü Yaptırma Sorumluluğu Kime Aittir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrolünü yaptırma sorumluluğu İşverene aittir.

İlgili yönetmelikte “İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için işveren gerekli tüm tedbirleri alır” maddesi bulunmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları, işverenlere öneri ve tavsiyeleri vermekle yükümlüdür.

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Bakımı Kimler Tarafından Hangi Sıklıkla Yapılabilir?

Toprak ve çöp sıkıştırıcı ekipmanlarının periyodik bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

Periyodik kontrol/muayene ve periyodik bakım farklı hizmetlerdir. A tipi periyodik muayene kuruluşlarından, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle çelişmesi sebebiyle bakım hizmeti alınamaz ve teklif edilemez. Muayene kuruluşu yalnızca toprak ve çöp sıkıştırıcı test, muayene ve kontrollerini yapmak ve bunları raporlamakla yükümlüdür. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Firmamız tüm periyodik kontrol aşamalarını gerçekleştirdikten sonra sonuçlarını sizlere raporlayıp sunmaktadır.

Toprak ve Çöp Sıkıştırıcı Periyodik Kontrolü Standardı Nedir?

Toprak ve çöp sıkıştırıcı periyodik kontrolleri, yönetmelikte yer alan TS 2025 standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.