voc-olcumu

voc ölçümü

Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Özellikleri | voc ölçümü

Kimyasal etkilerle ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına sebep olan işlerde çalışanların maruz kaldıkları tehlikeli gazların genel adı “Ortam Kimyasalları” dır. Uçucu Organik Bileşikler alifatik ve aromatik yapıda, kaynama sıcaklığı 250oC’ ye kadar olan, atmosferik foto kimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır. metoduna uygun olarak Zehirli gaz veya buhar konsantrasyonlarının tayini (Toluen, Karbonmonoksit, Karbondioksit, Benzen, Oksijen, Nitrojenoksit, Nitrojendioksit, Stiren, Ozon, Amonyak, Ksilen, Aseton, Kloroform, n-Hekzan, Hidrojen Sülfid, Formaldehit, Etil Asetat) Örnekleme ve ölçüm: dedektör tüple anlık ortam ölçümünün yapılmasını ve raporlanmasını tanımlamaktır.

Voc ölçümü nasıl yapılır?

VOC ölçümünde hem tüp ve hem de pompa aynı marka kullanılır. Pompaya ortam şartlarına uygun tüp çeşidi kırılarak takılır. Anlık maksimum gaz yoğunluğunun (TLV) ölçümü yapılır. Ölçülen değer, ortama ait sıcaklık ve basınç düzeltmeleri hesaba katılarak sonuç tablosunda belirtilir.

Voc Ölçümü Uygulanan Standart

Standarda uygun olarak renk karşılaştırma metodu ile Toksit Gaz ve Buhar (VOC) Tayini yapılmaktadır. ASTM-4496 – Standart Practice For Measuring Concentration Of Toxic Gases Vapors Using Dedector Tubes” Standardına uygun olarak yapılmaktadır.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Bknz.

voc-olcumu
Voc Ölçümü

Madde-1

Bu yönetmeliğin amacı, İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir. Kontrol sırasında bu dokümandan yararlanılarak elde edilen, 5 numaralı tabloda belirtilen Çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen azami miktarlarına uyulup uyulmadığı nazara alınacaktır.

Kansorejen ve Mutajen maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Bknz.

Yönetmelik madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların kanserojen ve Mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır değerler de dahil olmak üzere asgari gerekliliklerin belirlenmesidir.

voc ölçümü ve Kimyasal Madde Maruziyeti gaz dedektörü aracılıyla ölçülür. Standartta verilen sınır değerler ile karşılaştırılarak birtakım düzeltmeler ve hesaplamalar sonucunda nihai sonuç raporlarak kaydedilir.

 

One thought on “voc ölçümü

  1. İSG Ortam Ölçümlerinin Yönetimi | Prosafety.com.tr