isgum

Yetkili Laboratuvarlar

İSGÜM açılımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü olarak tanımlayabiliriz. ÇSGB olarak, bilimsel, ölçümlenebilir ve tıbbi, teknik nitelik taşıyarak bir bileşeni olarak tasarlanmıştır. İSGÜM Ankara bulunan Merkez birimi ile İstanbul, İzmir, Zonguldak, Adana da faaliyet gösteren İSGÜM Bölge Laboratuvarlarından oluşmaktadır.

Yetkili Laboratuvarlar | İş Hjyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkındaki Yönetmelik

İş hijyeni alanı, bahsedilen kimyasal fiziksel ve biyolojik etmenlerin ölçüm test ve analiz tespitini bunların sağlık etkilerinin ölçümlenebilir; değerlendirilerek ve gerekli tedbirlerin alınarak uygulamasını da kapsamaktadır. ÇSGB tarafından 20.08.2013 tarihinde yayımlanan ‘İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’ ise bu konular arasından test ölçüm ve analiz konusunu düzenlemekte; İş hijyeni ölçüm test ve analizi yapacak laboratuvarların yetkilendirilmesi konusundaki usul ve esasları belirlemektedir.

Yetkili Laboratuvarlar, bütün anlamıyla, çalışan kişilerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek, kimyasal, fiziki ve biyolojik olguların tespit edilip; etkilerinin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması olarak tanımlanabilir. İş hijyeni bölümü, çalışan nüfusun sağlığının ve refahının korunması, iş veriminin artırılması ve tedavi giderlerinin azaltılarak sosyal güvenlik sistemine katıda bulunulması açılarından büyük önem taşımaktadır. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik olguların analizlerini ve ölçümlerini tespitini takip ederek bunların sağlık etkilerinin analiz edilip tasarlanmasını oluşturur.

Bu analiz yöntemleri, iş hijyeni ölçüm test ve analizlerini gerçekleştiren Yetkili Laboratuvarlar değinilen yönetmelik kapsamında yetki almalarını kolaylaştırmak için konuya ilişkin, laboratuvar işletimine ve deney tekniklerine yönelik bilgiler sunmaktır.

Prosafety İş hijyeni ölçüm, analiz ve testlerini gerçekleştirecek Yetkili Laboratuvarlar yasal anlamda muhatap alınabilecek ve sorumlu tutulabilecek kurum veya kuruluşlar arasında Türkak dan Akreditasyon ve Bakanlıktan yetkilendirilmiş laboratuvar olarak sertifikalandırılması gerekir.

Prosafety bünyesinde çalıştırmış olduğumuz organizasyon şeması, İş Hjyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkındaki Yönetmelik tarafından üç bölüm altında düzenlenmiştir. Bunlardan ilki iş hijyeni ölçüm analiz ve test sonuçlarından ve laboratuvar yönetimiyle ilgili birim laboratuvar yöneticisidir. İkinci olarak laboratuvar yönetiminden sorumlu olan, eksiklerin giderilmesi konusunda yöneticiye bilgi verecek olan kişi kalite yöneticisidir.

İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarları
Laboratuvar Yöneticisi Nedir

Laboratuvar yöneticisi, deney laboratuvarının raporlarında sunmakta olduğu iş hijyeni için ölçüm analiz ve testlerinin doğruluğundan ve gerçeği göstermesinden birincil olarak sorumlu olan kişidir. Laboratuvar yöneticisi, hizmet alan kurum ve kuruluşlara sunulan bütün iş hijyeni ölçüm, test ve analizi raporlardaki; sonuçların doğruluğunu ve gerçekliğini deney işlemlerinin başından sonuna kadar denetlemeli ve raporları imzalamalıdır.

Kalite yöneticisinin görevi

Kalite yöneticisi, laboratuvar faaliyetlerinin TS EN ISO / IEC 17025 standardına uygun yürütülmesini sağlamak için laboratuvar yönetim sistemi kurulmasından; uygulanmasından, iyileştirilmesinden, tespit edilen eksik ve / veya uygunsuzlukların yönetime bildirilmesinden sorumlu kişidir. Kalite yöneticisi, laboratuvarın idari ve teknik işleyişiyle ilgili her türlü dokümanın (prosedür, talimat vb.) oluşturulmasını; güncel halde tutulmasını ve deney personeli tarafından bu dokümanlara uygun işlemler yapılmasını sağlamalıdır. Kalite yöneticisi tarafından oluşturulan ve sürekli iyileştirilen kalite sistemi; laboratuvarın kendi tesislerinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin yanı sıra başka tesislerde veya konumlarda yapılan ön inceleme; test, ölçüm, numune alma ve benzeri faaliyetleri de kapsamalıdır.

Deney personelinin görevi

Deney personeli, iş hijyeni ölçüm test ve analizlerini yapmak üzere laboratuvar tarafından tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir. Deney personelinin hangi kriterlere göre yetkilendirileceği ve hangi tarihten itibaren deney yapmaya yetkili olduğu, kalite yöneticisi tarafından titizlikle takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Personel sayısının az olduğu laboratuvarlarda, laboratuvar yöneticisinin ve kalite yöneticisinin aynı zamanda deney personeli olmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca, laboratuvar yöneticisi veya kalite yöneticisi konumunda olmayan deney personelinden herhangi bir eğitim kurumundan mezun olunduğuna dair diploma istenmemektedir.

Üst yönetim nedir

“Üst yönetim” yönetmelikte geçmeyen bir terim olmakla beraber TS EN ISO/IEC 17025 standardında;laboratuvarın kalite yönetimi ile ilgili son kararları veren ve kalite sisteminin sürdürülmesinden sorumlu olan yönetici anlamında çeşitli yerlerde kullanılmaktadır. Üst yönetim, genel olarak, laboratuvarın personel rejiminden, idari ve mali işleyişinden ve teknik işlerinden sorumlu kişi veya kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler, genel olarak laboratuvarın kurucuları veya ortakları olup harcama yetkisine sahiptirler. Laboratuvarın ticari hisselerinin satılması veya devredilmesi yeterlik veya ön yeterlik durumunu etkilemez ancak; bu durumun İSGÜM laboratuvar yetkilendirme birimine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.