Ortam Ölçümü
İşyeri Ortam Ölçümü

İSG İşyeri Ortam Ölçümleri

İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ortam ölçümü, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bakanlık denetimlerinde veya ana firmanın denetimlerinde işyeri çalışma ortamı hakkında Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İSGÜM) den Yetkili İş hijyeni laboratuvarı tarafından verilen raporlar istenilmektedir.

Bir takım riskler gözle görünür veya anlaşılır şekilde fark ediliyor olabilir. Fakat maruziyet seviyesi tespit edilerek gerekli önlemleri daha sağlıklı alınmasına yardımcı olur. Gürültü,Toz veya Kimyasal maruziyet, meslek hastalığına yakalanma riski kuvvetle muhtemel olduğundan; Sınır değerleri aşan kişi veya bölümlerde maruziyeti kabul edilebilir seviyelere çekmek ve gerekli tetkikleri yaparak gözetim altında tutulması gereklidir. İşyeri ortam ölçümü ve kişisel maruziyet ölçümü olarak 2 stratejide ölçüm yapılabilir. Önemle belirtmek gerekir ki; Kişisel maruziyet ölçümlerinde ilgili yönetmelikteki sınır değer karşılaştırması yapılır. Fakat ortam ölçümleri için böyle bir kıyaslama yapılamayacağını hatırlatmak gerekir. Ortam için sadece bilgi amaçlı ölçümleme yapılacağından maruziyet kapsamında olmayacaktır, haliyle yönetmelikteki sınır değer karşılaştırmasına girilemez.

Ortam Ölçümleri Nelerdir?

Ortam ölçümleri nelerdir? ve neden yapılmalıdır sorusu genellikle işverenlerin sorduğu sorudur? cevabı detaylı ele alırsak.

Çalışma ortamında bulunan çalışanların termal konfor, gürültü, titreşim risk değerlendirmesi ve iş güvenliği kanunu kapsamınca test ve analizi yapan laboratuvarları hakkında yönetmeliğinde bahsi geçen kişisel maruziyet ölçümlerinde ve işyeri ortam ölçümleri etkenlerin nicelik ve nitelik, çalışanların sağlığının iş hijyeni ölçüm test analizi yapan laboratuvarlar hakkında Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yetkili ölçüm yapan laboratuvarınca ölçüm test ve analizi; çalışma ortamı ve ortamında bulunan çalışanların sağlığını ölçümleyerek ve gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

İşveren gerekli ortam ölçümü, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçümleri test ve analizleri tekrarlanır.

Ortam Ölçümleri yapan firmalar İSGÜM den Yeterlik veya Ön yeterlilik belgesi olmak zorundadır. Yetkili İSG Laboratuvarları dışında verilen raporlar geçersizdir.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam VOC Ölçümleri
 • Ortam Elektromanyetik Alan Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü